Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθοδολογιών, μηχανισμών, συστημάτων και εγκαταστάσεων εκτίμησης, αντιμετώπισης και διαχείρισης ρύπων κάθε μορφής, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά I, Φυσική περιβάλλοντος, Χημεία, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές I, Φυσικοί πόροι & περιβάλλον, Τεχνικό σχέδιο

Εξάμηνο 2ο
Τεχνολογία μετρήσεων I, Τεχνική μηχανική, Τεχνολογία υλικών, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές II, Ηλεκτροτεχνία-ηλεκτρονική, Φυσικοχημικές διεργασίες

Εξάμηνο 3ο
Μηχαν. Ρευστών & υδραυλική, Θερμοδυναμική, Μαθηματικά II, Περιβαλλοντική χημεία, Μηχανές εγκαταστάσεων αντιρρυπανσης

Εξάμηνο 4ο
Τεχνολογία μετρήσεων II, Μηχανολ. & ηλεκτρολ. Εγκαταστάσεις, Ρύπανση υδάτων & εδαφών, Ατμοσφαιρική ρύπανση
Επιλογή ενός εκ των δύο: Κοινωνία, άνθρωπος & περιβάλλον, Ενεργειακή πολιτική & περιβάλλον

Εξάμηνο 5ο
Καύσιμα, καύση & παραγωγή ρύπων, Επεξεργασία & διάθεση υγρών απόβλητων, Επεξεργασία & διάθεση στερεών απόβλητων
Επιλογή ενός εκ των δύο: Θόρυβος & ηχοπροστασία, Ακτινοβολίες & ακτινοπροστασία
Επιλογή ενός εκ των δύο: Οικονομοτεχνική ανάλυση, Οργάνωση & διοίκηση παραγωγ. Μονάδων

Εξάμηνο 6ο
Προχωρημένες & σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας υγρών απόβλητων, Αντιρρυπαντική τεχνολογία αερομεταφερόμενων ρύπων, Βιομηχανική αντιρρυπαντική τεχνολογία
Επιλογή δύο εκ των τεσσάρων: Τεχνολογίες ανακύκλωσης, Τεχνικές απορρύπανσης εδαφών & θαλασσών, Περιβαλλοντική μικροβιολογία & βιοτεχνολογία, Καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας
Επιλογή ενός εκ των δύο: Περιβαλλοντική νομοθεσία, Βιομηχανική – αγροτική πολιτική & περιβάλλον

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο – ομαδική εργασία, Έλεγχος συστημάτων & εγκαταστάσεων αντιρρυπανσης
Επιλογή δύο εκ των τριών: Διασφάλιση ποιότητας, Διαχείριση επικίνδυνων & τοξικών απόβλητων, Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Επιλογή δύο εκ των τριών: Φυσικά οικοσυστήματα, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ήπιες μορφές ενέργειας
Επιλογή ενός εκ των δύο: Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας, Περιβαλλοντική αγωγή & εκπαίδευση

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο πτυχιούχος του Τμήματος φέρει τον τίτλο του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και ουσιαστικά είναι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά μπορεί να απασχοληθεί σε αντικείμενα των παρακάτω τομέων:

Α) Βιομηχανία και Τεχνικές Εταιρείες:

Παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων.

Οργάνωση, διεξαγωγή και επεξεργασία-αξιολόγηση μετρήσεων των παραγόμενων ρύπων. Εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση συσκευών μέτρησης και συστημάτων και διατάξεων περιορισμού ή διαχείρισης των παραγόμενων ρύπων.

Σχεδίαση και βελτιστοποίηση μεθόδων διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.

Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και προγραμματισμός αναβάθμισης των συστημάτων αντιρρύπανσης και των μετρητικών οργάνων.

Συμμετοχή στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Β) Δημόσιος Τομέας και Διεθνείς Οργανισμοί:

Στελέχωση υπηρεσιών που εκτελούν προγράμματα ελέγχου της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση μετρήσεων.

Έλεγχος εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και των μέτρων προστασίας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Στελέχωση υπηρεσιών σχετικών με τον έλεγχο και την αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Στελέχωση υπηρεσιών που διαμορφώνουν γενικότερες στρατηγικές, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή παραγωγικών τομέων, για αποτελεσματικό περιορισμό της ρύπανσης.

Στελέχωση υπηρεσιών που διαμορφώνουν γενικότερες στρατηγικές, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή παραγωγικών τομέων, για αποτελεσματικό περιορισμό της ρύπανσης.

Συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία αντιρρυπαντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικός καθαρισμός κτλ.) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διδασκαλία προστασίας του περιβάλλοντος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γ) Ελεύθερο επάγγελμα:
Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών και συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων αντιρρύπανσης.

Εμπορία, εγκατάσταση και χρήση οργάνων μέτρησης και παρακολούθηση της ρύπανσης.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης, χρηματοδότησης ή επιδοτήσεων από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους κλπ.

Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.