Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Τεχνολόγους που θα αντιμετωπίζουν και θα επιλύουν γεωργικά προβλήματα που αναφέρονται στην φυτική παραγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γεωργική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Γενική Γεωργία, Πληροφορική Ι, Μορφολογία Φυτών, Επιστημονική Μεθοδολογία

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εδαφολογία, Βιομετρία, Γενική Δενδροκομία, Φυσιολογία Φυτών, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Πληροφορική ΙΙ

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενετική, Γεωργικά Μηχανήματα, Θρέψη Φυτών, Πιστοποίηση Εδαφών, Γενική Φυτοπαθολογία

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενική Λαχανοκομία, Γενική Εντομολογία, Αγρεοτική Κοινωνιολογία, Φυλλοβόλα-Οπωροφόρα, Σιτηρά για καρπό, Γεωργική Υδραυλική

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γεωργική Λογιστική, Βελτίωση Φυτών, Βιομηχανικά Φυτά, Αμπελουργία, Ζιζανολογία

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οργάνωση Διοίκηση Γεωργικών Επιχ/σεων, Γεωργικός Πειραματισμός, Ελαιούχα Φυτά και όσπρια, Αειθαλή Οπωροφόρα, Ειδική Λαχανοκομία, Κτηνοτροφικά Φυτά-Βοσκότοποι, Αγγλική Ορολογία

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ειδική Φυτοπαθολογία Γεωργίας, Ειδική Φυτοπαθολογία Δενδροκομίας, Βιολογική Γεωργία, Σποροπαραγωγή, Ανθοκομία, Ειδική Εντομολογία Γεωργίας, Ειδική Εντομολογία Δενδροκομίας
8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Ομάδες Μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά
Α΄ Ομάδα Μαθημάτων
Μετασυλλεκτική Μεταχείρηση οπωροκηπευτικών, Γεωργική Βιοτεχνολογία, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Φαρμακολογία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Γεωργικές Κατασκευές
Β΄ Ομάδα Μαθημάτων
Αγροτική Οικονομία και Αγροτική Πολιτική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Τεχν.οοικονομική Ανάλυση, Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκοί θεσμοί και Νόμοι
Γ΄ Ομάδα Μαθημάτων
Φυλλοδιαγνωστική, Φυτωριακή παραγωγή, Συστηματική Βοτανική
Δ΄ Ομάδα Μαθημάτων
Μικροί καρποί & λοιπά οπωροφόρα, Αρωματικά -Φαρμακευτικά φυτά

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι, η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση, γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, φυτώρια).

2. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτό-απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.
 • Δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλοοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου.
 • Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόν-των, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή στο Δημόσιο.
 • Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες, στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων.
 • Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και προστασία των καλλιεργειών και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδαφίου
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μελετών για διάφορα γεωργοτεχνικά έργα.
 • Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων πρασίνου.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

3. Μπορούν να συμμετέχουν στη σύνταξη αγροτικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων τεχνικών.

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της φυτικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.

5. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημ. Έργων, για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

7. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.