Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Γενικά ,στόχος του τμήματος είναι να εκπαιδεύει στελέχη εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να αποκτούν γνώσεις διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας.
  • Να αποκτούν βασικές γνώσεις σε θέματα στρατηγικής διαχείρισης και πολιτικής της χρήσης πληροφορικών συστημάτων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.
  • Να αναγνωρίζουν τις τάσεις και τις εξελίξεις των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών σε ότι αφορά τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Να προσφέρουν τόσο στα ανώτατα κλιμάκια των επιχειρήσεων όσο και στα διευθυντικά στελέχη και στους τεχνικούς,συστηματική γνώση και ειδίκευση στη διοίκηση και στη διαχείριση της τεχνολογίας.
  • Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. Ο συνολικός αριθμός, το περιεχόμενο, και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες των μαθημάτων αποφασίζονται από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση τυχόν προαπαιτούμενων μαθημάτων.

Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου ακολουθούν δυο εξεταστικές περίοδοι. Τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.
Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών, επιτυχής εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

O συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι 240.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί από το 2003 το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Επίσης, από το 2005, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην ειδικότητα ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ «MECHATRONICS» σε συνεργασία με το Technical University of Catalonia.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.