Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών οικονομίας και διεθνών σχέσεων, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γενική Λογιστική, Διεθνές και Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Γενικά Μαθηματικά

Εξάμηνο 2ο
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Λογιστική Εταιρειών, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Ι, Στατιστική Επιχειρήσεων, Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου και Βάσεις Δεδομένων

Εξάμηνο 3ο
Μακροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμογές Οικονομετρίας με χρήση Η/Υ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Διεθνές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρησιακή Έρευνα

Εξάμηνο 5ο
Διεθνές Εμπόριο Ι, Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ι, Ορολογία Αγγλικά Ι, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά I
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Εξάμηνο 6ο
Διεθνές Εμπόριο ΙΙ, Διοίκηση Διεθνών Μεταφορών – Logistics, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ορολογία Αγγλικά ΙΙ, Ορολογία Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρωσικά II
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, Οικονομική του Χώρου, Τεχνολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

Εξάμηνο 7ο
Ευρωπαϊκή Ένωση- Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΙΙ, Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας, Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 1 από τα 3: Διαβαλκανικές και Παρευξείνειες Οικονομικές Σχέσεις, Δημόσια Οικονομική, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ) Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, η) Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

α. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

β. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου.

γ. Ανάλυση θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης.

δ. Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου.

ε. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.