Τμήμα Τοπογραφίας | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική – τεχνολογική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Τοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος κατανέμονται σε δύο Τομείς:

Α: Τομέας Τοπογραφίας – Φωτογραμμετρίας – Χαρτογραφίας
Β: Τομέας Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων

Μαθήματα Τομέα Τοπογραφίας – Φωτογραμμετρίας – Χαρτογραφίας
(Ε: επιλογής υποχρεωτικό)

1. Τεχνικό και Τοπογραφικό Σχέδιο
2. Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Παρατηρήσεων
3. Τοπογραφία Ι
4. Τοπογραφία ΙΙ
5. Όργανα Τοπογραφίας και Μετρήσεις
6. Μέθοδοι Χαράξεως Έργων Υποδομής
7. Γεωδαισία – Γεωδαιτικά Δίκτυα
8. Αποτυπώσεις
9. Eφαρμογές Μελετών
10. Υδρογραφία (Ε)
11. Αποτυπώσεις Κτιρίων και Μνημείων (Ε)
12. Φωτογραμμετρία Ι
13. Φωτογραμμετρία ΙΙ
14. Φωτογραμμετρία ΙΙΙ
15. Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας (Ε)
16. Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία
17. Ψηφιακή Χαρτογραφία

Μαθήματα Τομέα Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων
(Ε: επιλογής υποχρεωτικό)

1. Γεωμετρικές Απεικονίσεις
2. Πληροφορική και Προγραμματισμός Ι
3. Πληροφορική και Προγραμματισμός ΙΙ
4. Δομικά Έργα (Ε)
5. Στοιχεία Μηχανικής και Εδαφομηχανικής (Ε)
6. Θεματική Χαρτογραφία
7. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
8. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ε)
9. Κτηματολόγιο
10. Ειδικά Θέματα Κτηματολογίου (Ε)
11. Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση
12. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης (Ε)
13. Πολεοδομία
14. Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ε)
15. Γεωγραφική Ανάλυση
16. Γεωμετρική Μελέτη Οδού
17. Κατασκευή Οδού (Ε)
18. Συγκοινωνιακά Έργα
19. Συστήματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών (Ε)
20. Εφαρμοσμένη Υδραυλική
21. Υδραυλικά Συστήματα
22. Φυσική Γεωγραφία (Ε)
23. Διαχείριση Περιβάλλοντος (Ε)
24. Οικονομική Γεωγραφία (Ε)
25. Στοιχεία Οικονομικής (Ε)
26. Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.