Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Οι σπουδές στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η αναπροσαρμογή και διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος και η εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικών, οικονομικών, νομικών και άλλων ειδικών θεματικών ενοτήτων που αφορούν το επάγγελμα των αποφοίτων μας.- Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας, μέσων και τεχνικών, που θα καλλιεργήσουν και θα αναπτύξουν τις προσωπικές ικανότητες των διδασκομένων.

– Η περαιτέρω ενίσχυση της ένταξης της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Τμήματος στην ευρύτερη κοινωνική διαδικασία και η βελτίωση της διασύνδεσής της με την παραγωγή, σε μια συνεχή σχέση αμφίδρομης ανατροφοδότησης.

– Η διασφάλιση της απόκτησης από τους διδασκόμενους όλων εκείνων των επαγγελματικών δεξιοτήτων που προβλέπονται από το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος και κατοχυρώνονται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

– Η περαιτέρω βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων μας, στα πλαίσια των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των προοπτικών που διαγράφονται για το επάγγελμα.

– Η διευκόλυνση της κινητικότητας των διδασκομένων προς την αλλοδαπή και αντιστρόφως, κυρίως με τη συμμετοχή μας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus, Socrates και Leonardo Davinci. Ειδικότερα το νέο πρόγραμμα θα στοχεύει και στη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς των διδακτικών μονάδων

Προπτυχιακές Σπουδές

Στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής (όπως Ανατομική, Φυσιολογία, Κοινωνιολογία, Βιοχημεία, Ιατρική Μικροβιολογία κ.α.), ειδικής υποδομής – κορμού (όπως Βιομετρία, Επιδημιολογία, Υγιεινή της Διατροφής, Περιβάλλοντος. Ατομική Υγιεινή, Αγωγή Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγιεινής, κ.α.), και μαθήματα ειδικότητας (όπως Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή Επιχειρήσεων Τροφίμων, Υγειονομική Μηχανική, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή Καταστροφών, Βιομηχανική Ρύπανση, κ.α.).

Η διάρθρωση του διδακτικού προγράμματος είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές να διδάσκονται τα μαθήματα γενικής υποδομής και μετά να εκπαιδεύονται σε ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα, με τα μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού, και τέλος να εκπαιδεύονται σε περισσότερο εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, με τα μαθήματα της ειδικότητας.

Το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μέσω της εκπαίδευσής τους αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες και εμπειρίες, οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος τους και δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς:

 • Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής –επεξεργασίας – βιομηχανοποίησης – διακίνησης – συντήρησης – πώλησης – και κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων.
 • Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, Φυλακών, Σφαγείων – Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών.
 • Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας.
 • Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις.
 • Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων.
 • Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων.
  Συλλογική εργασία με άλλους ειδικούς, όπως:
  • Εποπτεία εφαρμογής μέτρων στον Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
   Συμμετοχή σε επιδημιολογικές έρευνες για την οργάνωση και εκτέλεση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.).
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
  • Οργάνωση και εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής, Διαφώτισης και Υγιεινής του Περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.