Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 3 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μπορούν να αναζητούν, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να διαχειρίζονται πληροφορίες, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης, καθώς επίσης, να επιλέγουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν το υλικό κάθε είδους Βιβλιοθήκης και μονάδας πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ακόμα στοχεύει στο να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να αποκτήσουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου και να είναι σε θέση να οργανώσουν και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία οποιουδήποτε είδους βιβλιοθήκης και μονάδας πληροφόρησης, καθώς και άλλων οργανισμών που ασχολούνται με την διαχείριση και διάδοση των πληροφοριών.Να προετοιμάσει τους σπουδαστές για εργασία σε άλλους οργανισμούς που απαιτούν παρόμοιες δεξιότητες. Να δημιουργήσει ενδιαφέρον στους σπουδαστές και να τους υποκινήσει να αναλάβουν ερευνητικό έργο για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του επαγγέλματος

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο Α
1. Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία
2. Περιγραφική επεξεργασία τεκμηρίων
3. Εισαγωγή στην τεχνολογία πληροφοριών
4. Εισαγωγή στην Αρχειονομία
5. Επικοινωνία

Εξάμηνο Β
6. Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής
7. Εισαγωγή στην τεχνολογία επικοινωνιών – Διαδίκτυο
8. Πολιτική πληροφόρησης
9. Πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης
10. Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης
11. Πρότυπα κωδικοποίησης πληροφοριών

Εξάμηνο Γ
12. Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών
13. Μέθοδοι έρευνας
14. Οργάνωση πληροφοριών-Ευρετηρίαση
15. Οργάνωση Πληροφοριών – Ταξινόμηση
16. Ιστορία βιβλιου και βιβλιοθηκών

Εξάμηνο Δ
17. Βιβλιογραφία
18. Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
19. Πληροφοριακά συστήματα – βάσεις δεδομένων
20. Μουσειολογία
21. Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης
22. Ορολογία – Αγγλικά

Εξάμηνο Ε
23. Διαχείριση αρχειακού υλικού
24. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης
25. Ψηφιακές βιβλιοθήκες
26. Ορολογία-Γαλλικά ή Γερμανικά
27. Ψυχολογία του αναγνώστη και της ανάγνωσης
28. Εκπαίδευση και σχολικές βιβλιοθήκες: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
29. Ιστορία τέχνης

Εξάμηνο ΣΤ
30. Διαχείριση αρχειακών εγγράφων
31. Πηγές Πληροφόρησης – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
32. Συντήρηση και διατήρηση υλικού
33. Εκδοτική
34. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
35. Πηγές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας
36. Ιστορία γραφής και τεχνολογίας πληροφοριών

Εξάμηνο Ζ
37. Συνθετική επεξεργασία τεκμηρίων
38. Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών
39. Διαχείριση γνώσης
40. Οικονομική διαχείριση κοινωφελών οργανισμών πληροφόρησης
41. Πηγές Πληροφόρησης – Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες
42. Σεμινάριο τελειοφοίτων
43. Λογοτεχνία
44. Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών

Εξάμηνο Η
45. Πτυχιακή εργασία
46. Πρακτική άσκηση

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργασθούν σε οποιοδήποτε είδος βιβλιοθήκης ή μονάδας πληροφόρησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 385/16.6.1980 οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική – Κεντρικές (Βουλής κλπ), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Σχολικές, Λαϊκές (Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Ειδικής έρευνας, αλλά και σε Αρχεία, Κέντρα πληροφόρησης – τεκμηρίωσης, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εταιρίες συστημάτων πληροφόρησης και σε κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί την οργάνωση και τη διαχείριση πληροφοριών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.