Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει στόχο να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά I, Φυσική, Γενική Χημεία, Βιολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Πληροφορική

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά II, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Αναλυτική Χημεία, Γενική Μικροβιολογία, Γενικές Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Εξάμηνο 3ο
Βιοχημεία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μηχανική Τροφίμων I, Διατροφή, Εφαρμογές Στατιστικής στη Τεχνολογία Τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4ο
Μηχανική τροφίμων II, Επεξεργασία Τροφίμων I, Χημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων I, Τεχνική Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 5ο
Ανάλυση Τροφίμων ΙΙ, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ, Οργανοληπτικός Έλεγχος,
Μάθημα ειδικότητας Τεχνολογία και ποιότητα (ομάδα Α), Μάθημα Ειδικότητας(ομάδα Β)

Εξάμηνο 6ο
Βιομηχανική Μικροβιολογία, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Μάθημα Ειδικότητας(ομάδα Β), Μάθημα ειδικότητας Τεχνολογία και Ποιότητα (ομάδα Α)

Εξάμηνο 7ο
Μάθημα ειδικότητας (Ομάδα Α), Συσκευασία Τροφίμων, Υγιειvή Εργοστασίων τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων, Διασφάλιση Ποιότητας

Εξάμηνο 8ο
Διπλωματική Εργασία, Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

ΟΜΑΔΑ Α (Μαθήματα Τεχνολογίας):
Τεχνολογία και Ποιότητα Φρούτων και Λαχανικών, Τεχνολογία και Ποιότητα Λιπών και Ελαίων, Τεχνολογία και Ποιότητα Σιτηρών, Τεχνολογία και Ποιότητα Ιχθυρών, Τεχνολογία και Ποιότητα Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία και ποιότητα Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων

ΟΜΑΔΑ Β:
Φυσικοχημεία Τροφίμων, Τεχνολογία Γλυκαντικών Υλών και Ζαχαρωδών προϊόντων, Απόβλητα και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων, Βιοχημεία Τροφίμων, Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων, Πρόσθετες Ύλες, Μελέτη και Ανάπτυξη Διεργασιών Τροφίμων, Συστήματα Μετρήσεων και Αυτομάτου Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία, Τοξικολογία Τροφίμων

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής:

α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων.

β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών.

γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.

δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.

ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.

στ) Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων, καθώς και σε υπηρεσίες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.