Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του σε όλους τους κλάδους της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών: αναπαραγωγή, στοιχειοθεσία, τεχνολογία εκτυπώσεων, βιβλιοδεσία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ιστορία και Εισαγωγή στη Τεχνολογία, Σχέδιο, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Χρώμα, Εισαγωγή στη Γραφιστική, Τεχνολογία Υλικών : Μελάνια, Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 3ο
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επεξεργασία Εικόνας, Ψηφιακή Τυπογραφία, Τυπογραφία, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Μοντάζ, Επεξεργασία Εικόνας ΙΙ, Οπτική Επικοινωνία, Εκτυπωτικές Μέθοδοι: Λιθογραφία, Εκτυπωτικές Μέθοδοι: Μεταξοτυπία, Εκτυπωτικές Μέθοδοι: Φλεξογραφία, Ξένη Γλώσσα ΙV
Εξάμηνο 5ο
Επεξεργασία Εικόνας ΙΙΙ, Τεχνοοικονομικά, Βιβλιοδεσία, Εκτυπωτικές Μέθοδοι: Μεταξοτυπία ΙΙ, Εκτυπωτικές Μέθοδοι: Βαθυτυπία

Εξάμηνο 6ο
Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής, Εισαγωγή στα Πολυμέσα, Ασφάλεια – Υγιεινή και Προστασία Περιβάλλοντος, Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών, Κυτιοποιία, Έλεγχοα και Διασφάλιση Ποιότητας Εντύπου

Εξάμηνο 7ο
Σεμινάριο
Ά Κατεύθυνση : Προεκτύπωση-Πολυμέσα
Ειδικά θέματα Επεξεργασίας Εντύπων, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Αισθητική Πολυμέσων

Β΄Κατεύθυνση : Εκτυπώσεις- Περατώσεις
Ειδικά Θέματα Προεκτύπωσης, Ειδικά Θέματα Μεταξοτυπίας, Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία, Ειδικά Θέματα Περατώσεων, Ειδικές & Ψηφιακές Τεχνολογίες Εκτυπώσεων, Ειδικά Θέματα Συσκευασίας

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τους με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Γραφικών Τεχνών. Ασχολούνται ακόμη με μελέτες για ίδρυση μονάδων σχετικών με τις γραφικές τέχνες, την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και τον έλεγχο της παραγωγής τους.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και ειδικότερα στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

Α. Επιμέλεια και παραγωγή όλων των ειδών εντύπων και όλες τις επιμέρους σχετικές εργασίες, δηλαδή:

Ι. Όλες τις μεθόδους στοιχειοθεσίας κειμένων.
ΙΙ) Την φωτοαναπαραγωγή προτύπων μακετών ή κειμένων (φωτομηχανική αναπαραγωγή, αναπαραγωγή με χρωμογράφο, μοντάζ, ενθέσεις ηλεκτρονικές ή με το χέρι, ρετούς χημικό, μηχανικό ή ηλεκτρονικό)
ΙΙΙ) Την εκτύπωση εντύπων με όλες τις τεχνολογικές μεθόδους εκτύπωσης (Offset, Βαθυτυπία, Τυπογραφία, Φλεξογραφία, Μεταξοτυπία, Τυποβαφική).
IV) Την βιβλιοδεσία (μηχανική και καλλιτεχνική).
V) Την κυτιοποιία και γενικότερα όλες τις μεθόδους συσκευασίας.
VI) Τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, αλλά και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες.

Β. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία και συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων γραφικών τεχνών.

Γ. Σύμβουλοι εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Δ. Εμπορία υλικών και προϊόντων γραφικών τεχνών, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα, που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς των γραφικών τεχνών.

Ε. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών της προηγούμενης περίπτωσης Δ. Λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την τεχνολογία των γραφικών τεχνών.

ΣΤ. Ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού γραφικών τεχνών.

Ζ. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς των γραφικών τεχνών. Επίσης μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων γραφικών τεχνών αυτών και πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να ασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.