Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου.Ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι να δημιουργήσει επαγγελματίες με σφαιρική γνώση, ικανούς πνευματικά να εκτελέσουν ιδιαίτερα πολύπλοκες επεμβάσεις και να τις τεκμηριώσουν προσεκτικά, ώστε η εργασία της συντήρησης και το ιστορικό της να συνεισφέρουν όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που συντηρούνται

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου, Γενικές Αρχές Χηµείας, Γενικές Αρχές Φυσικής, Αποτυπώσεις και τεκµηρίωση Αντικειµένων και Μνηµείων, Τεχνολογία Τεχνικές Κατασκευής I, Ελεύθερο Σχέδιο, Στοιχεία Βιολογίας & Αρχές Βιοδιάβρωσης, Στοιχεία ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών, Φωτογραφία, Εισαγωγή στην Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο
Κλασική Αρχαιολογία, Αρχές Φυς/χηµείας, Περιβάλλον Αρχαιολογικών Χώρων & Μουσείων, Πλαστική, Γεν. Αρχές και Μεθοδολογία Συντήρησης, Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο
Ειδικά Θέµατα Χηµείας Ι, Τεχνικές Ανασκαφών, Τεχνολογία Τεχνικές Κατασκευής II, Ζωγραφική: Υλικά & Τεχνικές, Συντήρηση Κεραµικού ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Συντήρηση Βιβλιακού & Αρχειακού Υλικού Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι

4ο Εξάμηνο
Βυζαντινή Αρχαιολογία & Τέχνη, Φυσικοχηµικές Μέθοδοι & Τεχνικές Ι, Αντίγραφο Γλυπτικής, Ειδ. Θέµατα Πλαστικής, Συντήρηση Πέτρας Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Αντίγραφο Ζωγραφικής, Χρωµατική Αποκατάσταση Εικαστικών Έργων, Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι

5ο Εξάμηνο
Ιστορία Τέχνης Ι, Ειδ. Θέµατα Χηµείας ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειµένων Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Συντήρηση Ψηφιδωτού Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Υλικά Συντήρησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασµα Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Υλικά Συντήρησης
6ο Εξάμηνο
Ειδ. Θέµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Συντήρηση Πέτρας ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Οργανικών Υλικών Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Συντήρηση Ψηφιδωτού ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Γυαλιού – Πορσελάνης ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Φυσικοχηµικές Μέθοδοι & Τεχνικές ΙΙ A

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Ξυλόγλυπτου & Επίπλου Ι ή Συντήρηση Υφάσµατος Ι, Συντήρηση Βιβλιακού & Αρχειακού Υλικού ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Φυσικοχηµικές Μέθοδοι & Τεχνικές ΙΙ B

7ο Εξάμηνο
Ιστορία Τέχνης ΙΙ, Στοιχεία Επιστήµης της Αγοράς ή Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης Α΄, Συντήρηση Οργανικών Υλικών ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειµένων ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Χρωµατιστών Υαλοπινάκων ή Συντήρηση ∆οµικών Στοιχείων, Μεθοδολογία Εφαρµογής Φυσικοχηµικών Μεθόδων & Τεχνικών Οµάδα Α΄
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ειδικά Θέµατα Χρωµατικής Αποκατάστασης, Στατιστική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης Β΄, Συντήρηση Φωτογραφίας ή Ειδικά Θέµατα Συντήρησης Τοιχογραφίας, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασµα ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Συντήρηση Ξυλόγλυπτου & Επίπλου ΙΙ ή Συντήρηση Υφάσµατος ΙΙ, Μεθοδολογία Εφαρµογής Φυσικοχηµικών Μεθόδων & Τεχνικών Οµάδα Β΄
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ειδικά Θέµατα Χρωµατικής Αποκατάστασης, Στατιστική

8ο Εξάμηνο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν:
Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα.
Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Ο συντηρητής έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε επέμβαση πάνω στα αντικείμενα της ειδικότητάς του, αλλά δεν δημιουργεί νέα πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.