Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη λειτουργία, την επισκευή και την συντήρηση υδραυλικών, συγκοινωνιακών και εγγειοβελτιωτικών έργων ορισμένης δαπάνης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τεχνολογία Υλικών, Μαθηματικά, Στατική, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνική Γεωλογία

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τοπογραφία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αντοχή Υλικών, Τεχνική Φυσική, Παραστατική Γεωμετρία, Προγραμματισμός & Χρήση Η/Υ

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αποτυπ. & Χαράξεις Τεχν. Έργων, Θεωρία Κατασκευών, Εδαφομηχανική, Μηχανήματα Τεχν. Έργων, Αγγλικά – Ορολογία
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Τεχνικών Επιχειρ.

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οδοποιϊα, Εφαρμοσμένη Στατική, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Υδραυλική, Σχεδίαση με Η/Υ
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Διαχείριση Περιβ. Συστημ. , Aνθρωπος και Περιβάλλον

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οδοστρώματα – Αεροδρόμια, Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Μηχανική Πετρωμ. – Σήραγγες, Υδρολογία – Αντιπλημ. Έργα

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Συστ. Κυκλοφορ. & Μεταφορ., Έργα Υδρεύσεων, Τεχνικά Έργα Οδοποιϊας, Αντισεισμική Τεχνολογία, Θεμελειώσεις

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Έργα Αποχετ. & Επεξ. Λυμ., Εφαρ. Οπλ. Σκυροδ. σε Τ.Ε., Οργάνωση Εργοταξίου

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Σιδηροδρομική, Γεφυροποιϊα, Λιμενικά Έργα, Εργα Αρδ. & Στραγγίσ. Εδ., Τεχν. Νομοθ. & Ασφ. Εργ., Δεοντολογία Επαγγέλματος

Εξάμηνο 8ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία

Προαιρετικά:
Ξένη Γλώσσα I, Ξένη Γλώσσα II, Χημική Τεχνολογία, Έργα διαχείρισης νερού, Υδροδυναμικά Έργα, Ειδικά Μαθηματικά για Μηχανικούς, Πολεοδομικές Εφαρμογές, Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις μνημείων και συνόλων, Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος με Η/Υ, Εφαρμογές Οδοποιϊας με Η/Υ, Εφαρμογές Υδραυλικών Έργων με Η/Υ, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.), Κτηματολόγιο – Χωροταξία, Μεταλλικές Κατασκευές, Λίθινες Κατασκευές–Τοιχοποιϊα, Διαχείριση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Τυποποιήσεις-Πιστοποιήσεις (I.S.O.), Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Επίλυση προβλημάτων Μηχανικού με Αριθμητική Ανάλυση, Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ, Θραυστομηχανική

Προοπτικές απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εξής συγκεκριμένα αντικείμενα:

¬ Στην κατασκευή ιδιωτικών έργων της ειδικότητάς τους.

¬ Στην κατασκευή δημοσίων έργων της ειδικότητάς τους.

¬ Στην επίβλεψη τεχνικών έργων της ειδικότητάς τους.

¬ Στη μελέτη ή επίβλεψη μελέτης έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

¬ Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

¬ Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης δημόσιων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

¬ Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

¬ Εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους.

¬ Απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

¬ Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.