Τμήμα Πληροφορικής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της Παραγωγής και της Κοινωνίας σε εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μια εποχή ταχύρυθμων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη των επικοινωνιακών υποδομών, τους ισχυρούς υπολογιστές και το λογισμικό, τα μεγάλου μεγέθους διασυνδεδεμένα συστήματα υπολογιστών, τις ολοκληρωμένες εφαρμογές περιεχομένου και προστιθέμενης αξίας, αλλά και από τη σύγκλιση των τεχνολογιών (τηλεόρασης, υπολογιστή και δικτύων), η οποία διευκολύνει την διάχυση και την εύκολη πρόσβαση στη πληροφορία, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται νέες συνθήκες και ευκαιρίες ανάπτυξης πολλών οργανισμών/ εταιρειών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Μαθηματικά Ι, Γραμμική Aλγεβρα, Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι, Αλγοριθμική, Εφαρμοσμένη Φυσική
Προαιρετικά
Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ, Πιθανότητες και Στατιστική, Διακριτά Μαθηματικά, Δομές Δεδομένων, Μαθηματικά ΙΙ, Ψηφιακή Σχεδίαση

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων Ι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Ι. Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙΙ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,Επικοινωνίες Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μικροϋπολογιστές και Εφαρμογές, Σήματα και Συστήματα

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τεχνολογία Λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπολογιστικά Συστήματα
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Μεταγλωττιστές, Τηλεπικοινωνίες

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τεχνητή Νοημοσύνη, Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Οργάνωση Επιχειρήσεων και Προγραμματισμός Διαχειριστικών Εφαρμογών, Γραφικά Υπολογιστών, Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές ΙΙ, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής, Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Ειδικά Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Ευφυή Συστήματα, Ποιότητα & Αξιοπιστία Λογισμικού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Επεξεργασία Εικόνας, Νευρωνικά Δίκτυα, Σεμινάριο, Γλωσσική Τεχνολογία, Πληροφορική και Κοινωνία-Τεχνική της Εκφρασης, Διοίκηση Έργου & Διαχ/ση Πληρ/κών Συστημάτων, Εφαρμογές Γραφικών και Εικονικά Περιβάλλοντα, Πρότυπα και Προσομοίωση, Μικροϋπολογιστές και Εφαρμογές, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Ειδικά Θέματα Δικτύων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Επεξεργασία Εικόνας, Σεμινάριο, Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Εκφρασης, Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Εξάμηνο 8ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πτυχιακή εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας συμμετέχει ως συμπράττων τμήμα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Λιμόζ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.