Τμήμα Ναυπηγικής | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ναυπηγικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Ναυπηγικής επιστήμης και της Τεχνολογίας, στους τομείς της κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική Ι, Χημική Τεχνολογία, Προγραμματισμός Η/Υ
Προαιρετικά: Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 2o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Ναυπηγικό Σχέδιο, Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών), Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών
Προαιρετικά: Ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 3o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ναυπηγικές Συγκολλήσεις, Μηχανική Ρευστών, Θεωρία Κατασκευών, Εργαστήριο Ναυπηγικής Ι, Ξένη Γλώσσα-Τεχνική Ορολογία
Προαιρετικά: Στοιχεία Πληροφορικής

Εξάμηνο 4o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Θεωρία Πλοίου I, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ναυπηγικής ΙΙ, Ναυπηγική Σάλα-Χαρακτήριο, Στοιχεία Μηχανών, Ναυπηγικές Εγκαταστάσεις

Εξάμηνο 5o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μηχανές Πλοίου Ι, Αντοχή Πλοίου Ι, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίου, Θεωρία Πλοίου ΙΙ, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Τεχνολογία μικρών σκαφών Ι

Εξάμηνο 6o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μηχανές Πλοίου 1Ι, Παραγωγή Ναυπηγείου, Αντοχή Πλοίου ΙΙ, Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παραγωγή Τεχνογνωσίας και Μεταφορά Τεχνολογίας
Προαιρετικά: Παραδοσιακή Ναυπηγική Τέχνη

Εξάμηνο 7o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Αυτοματισμοί Πλοίου, Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική, Οργάνωση και Διοίκηση Ναυπηγείου, Οικονομικοτεχνική Ανάλυση
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: Ναυτιλιακά θέματα, Τεχνολογία Μικρών Σκαφών ΙΙ, Ειδικές Ναυπηγικές Κατασκευές, Επισκευές-Μετασκευές Πλοίων

Εξάμηνο 8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού ή συναφούς αντικειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.