Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κατανομή Μαθημάτων ανά τομέα

  • Τομέας Διοίκησης Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς

1 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
2 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
3 Εισαγωγή στη Στατιστική
4 Πολιτικές Προϊόντος, Τιμολόγησης και Διανομής
5 Στατιστική Επιχειρήσεων
6 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
7 Συμπεριφορά Καταναλωτή
8 Έρευνα Μάρκετινγκ
9 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
10 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
11 Τραπεζικό Μάρκετινγκ
12 Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ
13 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Ι
14 Διεθνές Μάνατζμεντ
15 Διεθνές Μάρκετινγκ
16 Σεμινάριο Τελειοφοίτων
17 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ ΙΙ

  • Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

1 Διαδίκτυο – Πολυμέσα Β’
2 Επιχειρησιακή Επικοινωνία
3 Αρχές Διαφήμισης
4 Αγγλική Ορολογία
5 Δημόσιες Σχέσεις
6 Σχεδιασμός Διαφημιστικών Μέσων
7 Κοινωνική Ψυχολογία
8 Τεχνική Πωλήσεων
9 Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας
10 Πολιτική Επικοινωνία
11 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
12 Εξειδικευμένη Αγγλική Ορολογία

  • Τομέας Οικονομικών και Νομικών Μαθημάτων

1 Μαθηματικά για Οικονομολόγους
2 Μικροοικονομική Ανάλυση
3 Ηλεκτρονική Επεξεργασία και Βάσεις Δεδομένων
4 Χρηματοοικονομική Λογιστική
5 Μακροοικονομική Ανάλυση
6 Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο
7 Χρήμα, Τράπεζες & Αγορές Κεφαλαίου
8 Διοικητική Λογιστική
9 Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΔ’
10 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
11 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
12 Εφαρμογές Διαφήμισης με Η/Υ
13 Εξειδικευμένα Θέματα Δικαίου στο Μάρκετινγκ
14 Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ
15 Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επαγγελματικά Δικαιώματα, Προοπτικές Απασχόλησης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 79 (Φ.Ε.Κ. 36/7.2.1989, Τεύχος Α’) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) των T.E.I, ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

Τις διατάξεις του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1401/83 (Φ.Ε.Κ. 173/24.11.83).

Την από 8/2.9.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).

Την αρ. 687/28.9.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι π.χ. η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων, η διαφήμιση και η προβολή.

2. Επίσης, οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς: ι) Μορφοποίηση του προβλήματος, ιι) Καθορισμό
πηγών πληροφοριών, ιιι) Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών, ιν) Σχεδιασμό δείγμα-
τος, ν) Συλλογή πληροφοριών, νι) Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, νιι) παρουσίαση
στοιχείων, νιιι) Σύνταξη έκθεσης.

β) Έρευνα Αγοράς: ι) Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων, επιχείρησης στην αγορά,
ιι) Ανάλυση μεγέθους αγοράς, ιιι) Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων, ιιν) πρόβλεψη πωλή-
σεων, ν) Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών, νι) Έλεγχος αγοράς.

γ) Έρευνα μεθόδων πωλήσεων: ι) Ανάλυση δραστηριότητας πωλητών, ιι) Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών, ιιι) Αξιολόγηση μεθόδων πωλητών, ιν) Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων, ν) Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης, νι) Ανάλυση κόστους διανομής.

δ) Παραγωγή διαφήμισης: ι) Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος, ιι) Εκλογή διαφημιστικών μέσων, ιιι) Προγραμματισμός στόχων διαφήμισης, ιν) Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης.

ε) Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας: ι) Προγραμματισμός διαφημιστικής
εκστρατείας, ιι) Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας, ιιι) Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας, ιν) Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής
εκστρατείας.

στ) Οργάνωση εκθέσεων.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε σαν στελέχη μονάδων, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.