Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Αθήνας

Από Γ. Τσαλίκης 2 Ιανουαρίου 2011

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος ονομάζονται «Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτουν δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε αυτοί να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στους Η/Υ, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Εξάμηνο 2ο
Αρχές Αστικού Δικαίου, Μακροοικονομική Ανάλυση, Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά, Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους ΗΥ, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ και Προϋπολογισμός

Εξάμηνο 3ο
Εμπορικά Πακέτα Λογιστικής & Διοίκησης, Λογικός & Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Οικονομική της Διοίκησης, Στοιχεία Εργατικού & Εμπορικού Δικαίου, Χρήμα – Τράπεζες – Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)

Εξάμηνο 4ο
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, Φορολογική Λογιστική – Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), Χρηματοδοτική Διοίκηση

Εξάμηνο 5ο
Αρχές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Δημόσια Διοίκηση

Κατεύθυνση Διοίκηση Έργου:
Διαχείριση Αποθεμάτων – Logistics, Διοίκηση Έργου

Κατεύθυνση Χρηματοδοτική Διοίκηση:
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοδοτική Διοίκηση – Ειδικά Θέματα

Εξάμηνο 6ο
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αγγλικά Ορολογία Ι

Κατεύθυνση Διοίκηση Έργου:
Διεθνές Management, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Κατεύθυνση Χρηματοδοτική Διοίκηση:
Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών, Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών

Εξάμηνο 7ο
Διοικητική Δεοντολογία, Προγραμματισμός Οικονομικής Ανάπτυξης, Σεμινάριο, Αγγλικά Ορολογία IΙ

Κατεύθυνση Διοίκηση Έργου (Επιλογή):
Στρατηγικό Marketing, Στρατηγικό Management

Κατεύθυνση Χρηματοδοτική Διοίκηση (Επιλογή):
Ανάλυση Παράγωγων Τίτλων και οι Αγορές τους, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

  • Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

o Καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου.

o Προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

o Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.

o Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.

o Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης με ανθρώπινο δυναμικό.

o Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.

o Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης.

  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς σους.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.
  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών Δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.