Τμήμα Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί την κτηνιατρική επιστήμη και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την κτηνιατρική επιστήμη και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων, της αύξησης και βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.

Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κτηνιατρική.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
Γενετική – Μοριακή Βιολογία Εισαγωγή στην Κτηνιατρική Επιστήμη Ζωολογία Μακροσκοπική Ανατομική Ι Πληροφορική Φυσική Χημεία Αγγλική Κτηνιατρική Ορολογία Ι

2ο εξάμηνο
Βιοστατιστική Βιοχημεία Μακροσκοπική Ανατομική ΙΙ Μικροσκοπική Ανατομική Ι Οικολογία Αγγλική Κτηνιατρική Ορολογία ΙΙ

3ο εξάμηνο
Διαγνωστική Μικροβιολογία Διατροφή Ζωοτεχνία Ι Μικροβιολογία Ι Μικροσκοπική Ανατομική ΙΙ Φυσιολογία Ι

4ο εξάμηνο
Ανοσολογία Ζωοτεχνία ΙΙ Μικροβιολογία ΙΙ Οικονομία Ζωικής Παραγωγής Παρασιτολογία Φυσιολογία ΙΙ

5ο εξάμηνο
Γενική Παθολογία Γενική Παθολογική Ανατομική Ζωοτεχνία III Κτηνιατρική Επιδημιολογία Λοιμώδη Νοσήματα I Υγιεινή και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Φαρμακολογία

6ο εξάμηνο
Ειδική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι – Ειδική Παθολογία Ζώων Συντροφιάς I Ειδική Παθολογική Ανατομική Ιχθυολογία – Υδατοκαλλιέργειες Λοιμώδη Νοσήματα ΙΙ Μελισσοκομία -Μελισσοπαθολογία Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Τοξικολογία

7ο εξάμηνο
Ειδική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων IΙ – Ειδική Παθολογία Ζώων Συντροφιάς II Μαιευτική – Αναπαραγωγή Ι Παθολογία Ιχθύων Παθολογία Πτηνών Ι Παρασιτικά Νοσήματα Χειρουργική Ι – Αναισθησιολογία

8ο εξάμηνο
Ακτινολογία Διαγνωστική Κυτταρολογία – Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική I Ειδική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων IIΙ – Ειδική Παθολογία Ζώων Συντροφιάς III Μαιευτική – Αναπαραγωγή ΙΙ Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης I Χειρουργική ΙΙ

9ο εξάμηνο
Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική II Ειδική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων ΙV – Ειδική Παθολογία Ζώων Συντροφιάς IV Μαιευτική – Αναπαραγωγή ΙΙΙ Αναπαραγωγή IV Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης II Χειρουργική ΙΙΙ

10ο εξάμηνο
Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική III – Κτηνιατροδικαστική Ειδική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων V – Ειδική Παθολογία Ζώων Συντροφιάς V Μαιευτική – Αναπαραγωγή V Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης III Χειρουργική IV

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα λειτουργεί ΠΜΣ με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Υδατοκαλλιέργειες
  • Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφομένων Υδρόβιων Οργανισμών