Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Μεταξύ των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Η αυτόνομη εκπαιδευτική λειτουργία του άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-03. Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος βρίσκεται στο Βόλο, στην περιοχή Φυτόκου του Δήμου Ν. Ιωνίας, στο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» «ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» «ΧΗΜΕΙΑ» «ΖΩΟΛΟΓΙΑ» «ΦΥΣΙΚΗ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»

2ο Εξάμηνο

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» «ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ» «ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ» «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

3ο Εξάμηνο

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ» «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ»

4ο Εξάμηνο

«ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ» «ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ» «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ» «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» «ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

5ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» «ΑΛΙΕΙΑ» «YΔΡΟΛΟΓΙΑ» «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ» «ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ» «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

6ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» «ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ, ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ» «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ» «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

7ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΒΙΟΗΘΙΚΗ» «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΕΝΘΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» «ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ»

8ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» «ΠΛΑΓΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ» «ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» «ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ»

9ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

10ο Εξάμηνο
α) Μαθήματα Υποχρεωτικά: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ»
β) Μαθήματα Επιλογής: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ» «ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ» «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HACCP & ISO ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «AΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
β) Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών που διακονεί το Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.