Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. επιδιώκει: να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ότι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα σχολεία και προαιρετική διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε 8 κύκλους – θεματικές ενότητες.
Για τη λήψη του πτυχίου, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει και έναν ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ανά θεματικό κύκλο είναι τα ακόλουθα:
Θεματικός κύκλος: γλώσσα – λογοτεχνία (υποχρεωτικά μαθήματα)
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας Ι, Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ, Η Λογοτεχνία στο σχολείο: Αναγνωστικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές θεματικός κύκλος: γλώσσα – λογοτεχνία (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα) Νεοελληνική Ποίηση και Πεζογραφία: 20ος αιώνας, Πρώτη γραφή και ανάγνωση, Παιδική Λογοτεχνία, Κοινωνιογλωσσολογία, Διδακτική της Νεοελληνικής ως Ξένης, Αρχές Κειμενολογίας και Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη, Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η Διδακτική της Αξιοποίηση: Προσεγγίζοντας κείμενα της νεώτερης ελληνικής πεζογραφίας,
Θεματικός κύκλος: μαθηματικά (υποχρεωτικά μαθήματα)
μαθηματικά ι, μαθηματικά ιι, διδακτική των μαθηματικών: θεωρητικές προσεγγίσεις Εργαστηριακές Ασκήσεις Ι, Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα: Βασικές Έννοιες Μεθοδολογίας και Στατιστικής, Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές προσεγγίσεις Εργαστηριακές Ασκήσεις ΙΙ, Θεματικός κύκλος: μαθηματικά (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα) Διασκεδαστικά Μαθηματικά – Επίλυση προβλημάτων, Εισαγωγή στη Λογική και την Κριτική Σκέψη, Στατιστική ανάλυση με τη χρήση του SPSS, Ποσοτική, ποιοτική και μικτή προσέγγιση στην εκπαιδευτική έρευνα, Κριτικά ζητήματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εθνογραφία στη Σχολική τάξη,
Θεματικός κύκλος: φυσικές επιστήμες (υποχρεωτικά μαθήματα) Βασικές έννοιες της Φυσικής, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Ι, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, Θεματικός κύκλος: Φυσικές Επιστήμες (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Γεωγραφία και η Διδακτική της, Βασικές έννοιες της Οικολογίας, Χημεία και καθημερινή ζωή, Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ΙΙ, Βασικές Έννοιες της Βιολογίας και η Διδακτική της
Θεματικός κύκλος: παιδαγωγικά (υποχρεωτικά μαθήματα)
Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών. Κλασικοί Παιδαγωγοί, Διδακτική Μεθοδολογία – Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Θεωρία και Εφαρμογές, Θεματικός κύκλος: Παιδαγωγικά (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Φιλοσοφία της Παιδείας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Διδασκαλία και Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη, Το δίκαιο του παιδιού, Επαγγελματική Εξέλιξη και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Σύγχρονο Σχολείο, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Θεωρία του Σχολείου και Καινοτόμοι Θεσμοί, Διαχείριση της Σχολικής Τάξης, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Ετερογένεια Μαθητικού Πληθυσμού – Διδακτικές Προσεγγίσεις
Θεματικός κύκλος: ψυχολογία (υποχρεωτικά μαθήματα)
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι, Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι, Μαθησιακές Δυσκολίες, Θεματικός κύκλος: Ψυχολογία (Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Νέοι, Σεξουαλικότητα και Αγωγή Υγείας, Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία Διαπροσωπικής Επικοινωνίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Γνωστική Ψυχολογία, Παιδί και Γεγονότα ζωής, Ψυχοπαθολογία του Παιδιού, Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο, Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ, Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής, Μαθησιακές Δυσκολίες ΙΙ: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Θεματικός κύκλος: τπε (υποχρεωτικά μαθήματα)
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία και μάθηση με χρήση των ΤΠΕ, Θεματικός κύκλος: ΤΠΕ (Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Εισαγωγή στις ΤΠΕ, ΤΠΕ και Ανοικτό Σχολείο, Σχεδίαση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης, Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης με Υποστήριξη ΤΠΕ, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
Θεματικός κύκλος: ιστορία (υποχρεωτικά μαθήματα)
Νεοελληνική Ιστορία, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19Ος-20Ος αιώνας), Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη, Διδακτική της Ιστορίας, Θεματικός κύκλος: Ιστορία (Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (από την αρχαιότητα ως την τουρκοκρατία), Εισαγωγή στην τοπική ιστορία, Η αρχαιολογία στην Εκπαίδευση
Θεματικός κύκλος: τέχνη – πολιτισμός (υποχρεωτικά μαθήματα)
Εικαστικές Τέχνες, Θεματικός κύκλος: Τέχνη – Πολιτισμός (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα) Εφαρμογές Δραματοποίησης στην Εκπαίδευση, Μουσική Αγωγή και διδακτική της Μουσικής, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Θρησκειολογία, Νεωτερική Λαογραφία, Πολιτισμική Παράδοση και Γραπτές Πηγές: Έρευνα Κειμένων και Διδακτικές Εφαρμογές, Λαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές στη Σχολική Πράξη, Μουσειακή Εκπαίδευση, Ειδικά Θέματα Εικαστικών Τεχνών, Φιλοσοφία, Η Πόλη και η Διδασκαλία της Πολεογραφίας
Σχολική πρακτική
Σχολική Πρακτική Ι, Σχολική Πρακτική ΙΙ Ενσωματωμένα Μαθήματα: Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας – Διδακτική των Μαθηματικών, Σχολική Πρακτική ΙΙΙ Ενσωματωμένα Μαθήματα: Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική της Ιστορίας, Σχολική Πρακτική ΙV Ενσωματωμένα Μαθήματα: Τεχνικές Αξιολόγησης και Διδασκαλίας Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Τυπική Τάξη, Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού» λειτουργεί με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1912/29-12-2006/τ.B) και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος στην 2η/24-11-2006 συνεδρίασή της.

Το Π.Μ.Σ. διοικείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΤΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 10-12 του Ν. 2083/93, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 24564/97). Σ’ αυτή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Π.Μ.Σ. έχει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις, στις οποίες και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):

  • «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού στις θετικές επιστήμες», και
  • «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού στις επιστήμες του ανθρώπου «.
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» λειτουργεί με βάση την Υπουργική Απόφαση 13006/Β7/31-5-2005 (ΦΕΚ 763 τ. Β’/7-6-2005), και τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος στη 10η /29-6-2005 συνεδρίασή της.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.