Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, δίνοντας, παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία τα μαθήματα των Τομέων, στους οποίους επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση (ECTS Μονάδες). Οι Γνωστικοί Τομείς του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

2. Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

4. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Η προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) έτη. Οι φοιτητές, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους, δύνανται να ζητούν τις συμβουλές και την καθοδήγηση των Συμβούλων Σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα, από το 2003, προσφέρει σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και στην απονομή διδακτορικού διπλώματος (Δ.Δ.).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.