Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας | Ιόνιο Παν/μιο

Από Γ. Τσαλίκης 14 Νοεμβρίου 2010

Οι επιστημονικοί και στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών επιτυγχάνονται με την έρευνα, τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος και του περιοδικού «Γλώσσα Πολύτροπος» το οποίο περιλαμβάνει κείμενα διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μονογραφιών, τη συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής κ.ά.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κάθε φοιτητής επιλέγει δύο γλώσσες εργασίας από τις ακόλουθες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Οι γλώσσες αυτές πρέπει να ταυτίζονται με αυτές στις οποίες εξετάσθηκε ο φοιτητής για να εισαχθεί στο Τμήμα. Επίσης κατά τη διάρκεια του 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου επιλέγει για κάθε γλώσσα εργασίας τα δύο από τα τρία είδη μεταφράσεων που προσφέρονται:
α. Λογοτεχνική Μετάφραση
β. Οικονομική Μετάφραση
γ. Τεχνική Μετάφραση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Α) Το κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ «Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες» ιδρύθηκε το 2003, στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής πανεπιστημιακής συνεργασίας. Πρόκειται για το πρώτο κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ που τέθηκε σε λειτουργία με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Caen και του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΞΓΜΔ).

  • Το ΠΜΣ αυτό λειτουργεί αδιάλειπτα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 προσελκύοντας φοιτητές πολλών εθνικοτήτων. Οι φοιτητές παρακολουθούν το πρώτο εξάμηνο μαθήματα στην Caen της Γαλλίας και το δεύτερο εξάμηνο στην Κέρκυρα.
  • Με την αποφοίτησή τους λαμβάνουν «κοινό μεταπτυχιακό δίπλωμα» (codiplôme) και έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στη Γαλλία και την Ελλάδα ή υπό το καθεστώς της συνεπίβλεψης (cotutelle de thèse) υπό την αίρεση ότι το αίτημά τους θα γίνει αποδεκτό από επιβλέποντα καθηγητή

Β) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης.

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2000, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Β’ ΚΠΣ. Έκτοτε, το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Γ’ ΚΠΣ (έως και το 2004) και του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης, μέσω της έκθεσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες απόψεις και προηγμένες τεχνικές, σχετικές με τη θεωρία, τη διδακτική και την πράξη της Μετάφρασης, καθώς και μέσω της έμπρακτης μύησής τους στην επιστημονική έρευνα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης απονέμει τους κάτωθι τίτλους:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης, με τρεις κατευθύνσεις:

  • Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
  • Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες
  • Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα στογνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης με δύο δυνατότητες ειδίκευσης:

  • Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
  • Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.