Τμήμα Πληροφορικής | Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 14 Νοεμβρίου 2010

Η έδρα του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Η ταυτότητα του Τμήματος μπορεί να αναζητηθεί στη προσπάθεια του ελληνικού κράτους για την ίδρυση νέων τμημάτων στην ελληνική περιφέρεια με στόχο την προώθηση επιστημών ή επιστημονικών μεθόδων και αναζητήσεων που δεν καλύπτονται από προϋπάρχοντα τμήματα ΑΕΙ.

Η δράση συνεπώς του Τμήματος μας είναι συμπληρωματική στη δράση των αντίστοιχων τμημάτων στον ελλαδικό χώρο και σαφώς προσανατολισμένη σε καινοτόμες εφαρμογές στις κατευθύνσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και των Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών.

Η κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων αφενός, έχει καταστεί σήμερα, ένας κρίσιμος παράγοντας της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοίκησης των οργανισμών και αφετέρου η κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή πραγματικότητα και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του χώρου της Πληροφορικής, όσο και στη φυσιογνωμία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή και σκοπό:

Να καλλιεργεί και να προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

Να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν, πέραν των βασικών τομέων της Πληροφορικής, με την μελέτη, την έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή, καθώς και με τις επιπτώσεις της εισαγωγής και χρήσης της Πληροφορικής Επιστήμης στην υποστήριξη των ποικίλων κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α ΕΞΆΜΗΝΟ
1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
3 Μαθηματικός Λογισμός
4 Γραμμική Άλγεβρα
5 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
6 Αγγλικά I *
Β ΕΞΆΜΗΝΟ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δομές Δεδομένων
3 Τεχνολογίες Διαδικτύου
4 Διακριτά Μαθηματικά
5 Πιθανότητες
6 Αγγλικά ΙI *
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Ψηφιακή Οικονομία
2 Ελεύθερη Επιλογή (Μάθημα από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
Γ ΕΞΆΜΗΝΟ
1 Λειτουργικά Συστήματα
2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
3 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
4 Δίκτυα Ι
5 Στατιστική
6 Αγγλικά ΙΙI *
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διοίκηση Επιχειρήσεων
2 ΤΠΕ στο Τουρισμό 3 Θεωρία της Πληροφορίας
Δ ΕΞΆΜΗΝΟ
1 Αλγόριθμοι
2 Βάσεις Δεδομένων Ι
3 Δίκτυα ΙΙ
4 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
5 Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
2 Θεωρία Υπολογισμού
3 Επιστημονικός Υπολογισμός
Ε ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΟΡΜΟΣ
1 Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
2 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
3 Διδακτική της Πληροφορικής Ι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Π.Σ.)
1 Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 2 Μαθηματικός Προγραμματισμός
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1 Πολυμέσα 2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γραφικά με Υπολογιστές 2 Κρυπτογραφία
ΣΤ ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΟΡΜΟΣ
1 Τεχνολογία Λογισμικού 2 Τεχνητή Νοημοσύνη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Π.Σ.)
1 Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου 2 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1 Πολιτιστική Πληροφορική 2 Ανάκτηση Πληροφορίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Κοινωνικά και Νομικά Θέματα ΤΠE 2 Αναγνώριση Προτύπων 3 Μεταγλωττιστές
Ζ ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΟΡΜΟΣ
1 Πτυχιακή Εργασία 2 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Π.Σ.)
1 Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 2 Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1 Γλωσσική Τεχνολογία 2 Τεχνολογίες Ψυχαγωγικού Λογισμικού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ 2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 3 Λογικός Προγραμματισμός
Η ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΟΡΜΟΣ
1 Πτυχιακή Εργασία
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Π.Σ.)
1 Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1 Εικονική Πραγματικότητα 2 Επεξεργασία Ομιλίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα 2 Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

To Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

και έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος (2009-2010).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.