Τμήμα Ασιατικών Σπουδών | Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 14 Νοεμβρίου 2010

Το όραμα της δημιουργίας και λειτουργίας του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι να αποτελέσει το κέντρο έρευνας και μελέτης των ασιατικών πολιτισμών και κοινωνιών και να αποβεί μοχλός ενδυνάμωσης του διαλόγου και των κάθε είδους ανταλλαγών με την Ελλάδα. Φιλοδοξεί να επιτελέσει, στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας, σημαντικό έργο στη μελέτη ασιατικών χωρών, των γλωσσών και των πολιτισμών τους, των κοινωνιών και της οικονομίας τους καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις χώρες αυτές.

Με προωθητική δύναμη την επιστημονική συνεργασία της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με τις αντίστοιχες κοινότητες των χωρών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Τμήματος, θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της κινητικότητας και των μορφωτικών ανταλλαγών σε διακρατικό επίπεδο και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών, στα πεδία της ιστορικής έρευνας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, των επιστημών των Γλωσσών, και στην εν γένει επικοινωνία μεταξύ κρατών, κοινωνιών και πολιτισμών.

Τελικά, το όραμα για το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί μέρος του οράματος για εξωστρέφεια και συστηματική επιδίωξη μίας κεντρικής θέσης στις ακαδημαϊκές εξελίξεις.

Ειδικότερα η αποστολή του Τμήματος είναι η επιστημονική μελέτη και διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συστημάτων και ζητημάτων που χαρακτηρίζουν τις ασιατικές χώρες των ασιατικών χωρών, τόσο στην ιστορική τους προοπτική όσο και στη σύγχρονή τους έκφανση.

Κατευθύνσεις

Στο Τμήμα θα υπάρχουν εξαρχής δύο κατευθύνσεις, η μία εκ των οποίων θα είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία και μελέτη της Ιαπωνικής Γλώσσας, Ιστορίας και του Πολιτισμού, της Κοινωνίας και της Οικονομίας. Αντίστοιχα η δεύτερη κατεύθυνση θα αφορά την Κίνα. Απώτερος στόχος είναι ο εμπλουτισμός του Τμήματος με κατευθύνσεις για τη μελέτη και διδασκαλία των αντίστοιχων τομέων των Ινδικών και Κορεατικών σπουδών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα:

  • Θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς αρχικά και αργότερα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα αναγκαίο σώμα εξειδικευμένων επιστημόνων, με βαθιά επιστημονική κατάρτιση στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν την Κίνα και την Ιαπωνία.
  • * Θα μεταδίδει τη γνώση της γλωσσικής επιστήμης και το ενδιαφέρον αλληλοκατανόησης των πολιτισμών στους πολίτες, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Θα ενισχύει και θα υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τη Μετάφραση και Διερμηνεία, την Ιστορία, τον Τουρισμό και γενικότερα την Οικονομία, καθώς, επίσης, σε πολλές πτυχές και εκφράσεις της πολιτιστικής δημιουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.