Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας | Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 14 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονομίας είναι το µόνο πανεπιστημιακό τµήµα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονοµασία του γνωστικές περιοχές. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων µουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, καθώς και µε την δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης µορφής υλικού και πληροφοριών. Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, µουσείων και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τµήµα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως στελέχη βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, µμουσείων και υπηρεσιών πληροφόρησης, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τοµείς.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σε αυτούς που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το ΠΜΣ απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.