Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σκοπό έχει την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στην Πολιτική Επιστήμη για την εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των σύγχρονων πολιτικών προβλημάτων. Αν και έχει συγκροτηθεί σε αμιγή βάση, χωρίς θεσμικές δεσμεύσεις με άλλους κλάδους ή γνωστικά αντικείμενα στους στόχους του περιλαμβάνεται η διεπιστημονικότητα. Ο συνδυασμός αυτός του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού του αντικειμένου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών συνεργασιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και διαχείρισης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή και σε συνδυασμό με τη συνεχή επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση και παρουσία των μελών του, το Τμήμα φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Πολιτικής Επιστήμης στην Ελλάδα καθώς και στην αναβάθμιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα νέο Τμήμα που συγκροτήθηκε χωρίς θεσμικές διασυνδέσεις με άλλους κλάδους, όπως οι ιστορικές και οι νομικές σπουδές. Είναι επομένως ένα αμιγές Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών. To θεσμικό αυτό πλεονέκτημα σκοπεύει να το αξιοποιήσει για μια σε βάθος κοινωνικοεπιστημονική διερεύνηση των πολιτικών φαινομένων. Η επιδίωξη αυτή αποτυπώνεται στη θεματική συγκρότηση των βασικών αξόνων του Προγράμματός του. Συγκεκριμένα:

Α. Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές

Η θεματική ενότητα της Πολιτικής Θεωρίας και των Κρατικών Πολιτικών περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της Εισαγωγής στην Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, της Πολιτικής Φιλοσοφίας, της Θεωρίας της Δημοκρατίας, την Κλασική και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, Ηθική και Πολιτική, Θεωρίες Δικαιοσύνης, Θεωρίες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού, την Μαρξιστική Πολιτική Θεωρία, Πολιτική Θεωρία του Συντηρητισμού, την Πολιτική Φιλοσοφία της Κλασικής Αρχαιότητας, την Πολιτική Φιλοσοφία του Μεσαίωνα, και την Πολιτική Φιλοσοφία της Νεωτερικότητας, Σύγχρονες τάσεις στην Πολιτική Φιλοσοφία. Επίσης περιλαμβάνει ως γνωστικά αντικείμενα τις Θεωρίες του Κράτους, τις Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Οικονομικές Θεωρίες της Πολιτικής, τη Συγκριτική Ανάλυση Κρατικών Πολιτικών, την Οικονομική Πολιτική του Κράτους (Αρχές Δημόσιας Οικονομικής), τις Πολιτικές και Οικονομικές Θεωρίες Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτική Υγείας, την Οργάνωση και Διοίκηση των Κρατικών Υπηρεσιών, τις Κρατικές Πολιτικές Απασχόλησης και Ανάπτυξης, τη Θεωρία Δημόσιας Επιλογής, Κράτος και Εκπαίδευση – Εκπαιδευτική Πολιτική, Κράτος και Περιβάλλον, Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τέλος, η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τις επιστημολογικές αρχές και τη μέθοδο της πολιτικής επιστήμης, την πολιτική και κοινωνική στατιστική καθώς και τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους της κοινωνικο – επιστημονικής έρευνας.

Β. Συγκριτική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η θεματική περιοχή της Συγκριτικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής περιλαμβάνει ως γνωστικά αντικείμενα την Εισαγωγή στη Θεωρία και τη Μέθοδο της Συγκριτικής Πολιτικής, Συγκριτική Ευρωπαϊκή Πολιτική, Πολιτικά Κόμματα, Οργανώσεις Συμφερόντων, Θεωρία και Μέθοδο Ανάλυσης Πολιτικής Συμπεριφοράς, Πολιτική Κουλτούρα, Πολιτική Επικοινωνία, Κράτος και Κοινωνία στην Ελλάδα, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, τα Πολιτικά Κόμματα στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Τάξεις και Οργανώσεις Συμφερόντων στη Δ. Ευρώπη, Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα Δυτικής Ευρώπης, Διαδικασία Εξευρωπαϊσμού σε Συγκριτική Προοπτική, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ανάλυση Ελληνικής και Συγκριτικής Εξωτερικής Πολιτικής, Πολιτική και Κράτος στη Νότια Ευρώπη, Πολιτικά Συστήματα Μεσογείου, Πολιτικά Συστήματα Βαλκανικών Κρατών και Τουρκίας, Πολιτικά Συστήματα Ανατολικής Ευρώπης, Πολιτικά Συστήματα Λατινικής Αμερικής, Πολιτικά Συστήματα Αφρικής, Πολιτικά Συστήματα Ιαπωνίας και Ν. Α. Ασίας.

Γ. Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία

Η θεματική ενότητα της Πολιτικής και Ιστορικής Κοινωνιολογίας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα: Πολιτική Κοινωνιολογία, Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή, Συλλογική Δράση και Κοινωνικά Κινήματα, Θεωρία Κοινωνικών Κινημάτων, Πολιτική και ΜΜΕ, Θεωρία Επικοινωνίας, Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικά Κινήματα, Θρησκεία και Πολιτική Θεωρία, Θεωρία των Επαναστάσεων, Πολιτική Συμπεριφορά, Βιογραφία και Πολιτική, Βία και Πολιτική, Εθνικισμός, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εξουσία, Γνώση και Καθυπόταξη, Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Πολιτικό Σύστημα και Οικονομία: Ιστορική Προσέγγιση, Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ιστορίας, Ειδικά Θέματα Ιστορικής Κοινωνιολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην

  • Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές
  • Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στην

  • Πολιτική Επιστήμη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.