Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μαθηματικών είναι το αρχαιότερο Τμήμα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 και μαζί με το Τμήμα Φιλολογίας υπήρξαν τα πρώτα Τμήματα που λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνεπάγεται τη δημιουργία ικανών επιστημόνων, απαραίτητων για σημαίνοντες τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών δίνει, μετά το δεύτερο έτος, έμφαση σε πολλαπλές επιλογές μαθημάτων και διακρίνεται για την ευελιξία του (συνοδευόμενο, ωστόσο, από ένα συνιστώμενο Βασικό Πρότυπο Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φοιτητών κατά τον σχεδιασμό των εκάστοτε επιλογών τους).
Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Mαθηματικών ο φοιτητής πρέπει να έχει
1. παρακολουθήσει μαθήματα επί τουλάχιστον 8 εξάμηνα,
2. επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα,
3. επιτύχει σε δύο τουλάχιστον μαθήματα κάθε μιάς από τις υποομάδες 2.1, 2.2, 2.3, διαφορετικά από μαθήματα της κατηγορίας «Θέματα …». Ενα από τα μαθήματα της υποομάδας 2.2 μπορεί να αντικατασταθεί από ένα από τα μαθήματα Μ256 ή Μ257.
4. συμπληρώσει τουλάχιστον 126 Δ.M., από τις οποίες τουλάχιστον § 96 να είναι από μαθήματα των Ομάδων 1 και 2 § 111 να είναι από μαθήματα των Ομάδων 1, 2 και 3. 6 διδακτικές μονάδες από τις αναφερόμενες στο 4.1 μπορούν να καλυφθούν με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων που εγγράφονται μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, καθώς και φοιτητές που μετεγγράφονται από άλλο Τμήμα, για να αποκτήσουν το πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών, πρέπει να ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, και επί πλέον πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 40 Δ.M. μαθημάτων της κατηγορίας δ.i μετά την εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών.
H δομή του προγράμματος
Τα μαθήματα χωρίζονται στις εξής ομάδες:
Ομάδα 1. Υποχρεωτικά Μαθήματα. Αναμένεται ότι ο φοιτητής θα παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών του.
Ομάδα 2. Μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου, πέραν των υποχρεωτικών. Αυτά περιλαμβάνουν τα μαθήματα των υποομάδων 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 του προγράμματος σπουδών, και την υποομάδα 2.9 , με μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου που διδάσκονται από άλλα Τμήματα.
Ομάδα 3. Μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, μη μαθηματικού περιεχομένου. Τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται από Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή το Τμήμα Οικονομικών.
Ομάδα 4. Μαθήματα άλλων Τμημάτων που δεν περιέχονται στις παραπάνω ομάδες. Ένας αριθμός μαθημάτων των ομάδων 3 και 4 προσμετράται στα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου. Επίσης, στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών του ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία , καθώς και να παρακολουθήσει μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1) Τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους».

2) Tα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν εκ παραλλήλου και ένα άλλο, κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση» (ΠΜΣ/ΟΠΤΟΡ) από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Το Τμήμα Ιατρικής έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.