Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς του φοιτητές το 1978 και τα πρώτα μόνιμα μέλη ΔΕΠ το 1980. Σήμερα αριθμεί 33 μέλη ΔΕΠ και περίπου 25 ερευνητές. Το 1995 μεταφέρθηκε από τα προσωρινά κτίρια στην περιοχή της Κνωσού, στην πανεπιστημιούπολη της περιοχής των Βουτών που βρίσκεται σχεδόν 8 χλμ νοτιοδυτικά από την πόλη του Ηρακλείου.

Tο Τμήμα παρακολουθεί και γνωρίζει τις διεθνείς εξελίξεις όχι μόνο στη Φυσική αλλά και στις συναφείς τεχνολογικές κατευθύνσεις. Διαπιστώνει τις αλλαγές και τις τάσεις που επικρατούν. Είναι ενήμερο του γεγονότος ότι πολλοί φοιτητές κατέληξαν σε κάποιο Tμήμα Φυσικής όχι λόγω του ενδιαφέροντος ή της κλίσης που είχαν για τη Φυσική, αλλά λόγω του συστήματος των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Έχοντας λοιπόν υπόψη του όλους αυτούς τους παράγοντες, έχει σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί αφενός στο να εφοδιάσει το φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες και γνώσεις όπως,

 • ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων
 • ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
 • ικανότητα ποσοτικής διατύπωσης των σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος
 • ικανότητα πρωτοβουλιών
 • εμπειρία στη χρήση της βιβλιογραφίας
 • εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (γλώσσες C, C++, Java)
 • γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο

Προπτυχιακές Σπουδές

Συνοπτικά για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει:

 • Να φοιτήσει στο Τμήμα για τουλάχιστον 7 εξάμηνα, κατά την διάρκεια των οποίων να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μια σειρά από μαθήματα από τα οποία να συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System).
 • Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 42 από Μαθήματα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο – αν υπάρχει – από μαθήματα της Κατηγορίας Γ.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει το Τμήμα Φυσικής κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μαθήματα Κατηγορίας Α – «Υποχρεωτικά»

Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι 22, είναι τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, στο Xειμερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάμηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS.

 • Μαθήματα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής»

Τα μαθήματα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τμήμα. Τα μαθήματα είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 42 ECTS.

 • Μαθήματα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέματα Φυσικής»

Τα μαθήματα της Kατηγορίας Γ περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει το Τμήματος Φυσικής, καθώς και μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τον διαθέσιμο αριθμό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τμήμα καταρτίζει τη λίστα των μαθημάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα μαθήματα τα οποία προσφέρουν άλλα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αυτά είναι το πρόγραμμα «Προχωρημένης Φυσικής» και το πρόγραμμα «Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής¨, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – Masters). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διδακτορικών σπουδών και εκπόνησης διατριβής στις περισσότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής.

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει επίσης σε δύο διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το «Εγκέφαλος και Νους» και το «Οπτική και Όραση», τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – Masters).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.