Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης | Παν. Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε νηπιαγωγεία.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΤΠΕ έχει ως αποστολή:

  • να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες,
  • να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία,
  • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής,
  • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Εξάμηνο – Χειμερινό
1. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Διδακτική Μεθοδολογία Ι: Γενικές αρχές
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Εξελικτική Ψυχολογία Ι
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη – Γραμματεία 100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων Ι
Ξένη γλώσσα Ι (Αγγλικά-Γαλλικά)

2ο Εξάμηνο – Εαρινό 1.
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
Προσχολική Παιδαγωγική
Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ (Προ. ΜΟΥ 100)
Ξένη γλώσσα ΙΙ (Αγγλικά-Γαλλικά) (Προ. ΞΓΛ 100)
2. Επιλεγόμενα μαθήματα:
Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας
Αισθητική αγωγή Ι: Γενικές αρχές
Ιστορία της προσχολικής αγωγής
Ψυχοπαιδαγωγική του πρώιμου παιδικού αυτισμού
Οικολογική Ψυχολογία
Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων
Κοινωνιολογία της οικογένειας
Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη
Ελληνική Ιστορία ΙΙ
Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία
Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία και μικρό παιδί
Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία
Χριστιανική Βιοηθική

Β΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο Εξάμηνο – Χειμερινό

1. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Διδακτικές προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής (δύο τμήματα)
Στατιστική στην εκπαίδευση Ι (1ο τμήμα)
Εικαστικά Ι (τρία τμήματα)
Φυσική αγωγή νηπίων Ι (τρία τμήματα)
2. Επιλεγόμενα μαθήματα:
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας
Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης
Παιδική λογοτεχνία
Η Ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση
Εικαστικά ΙΙΙ (δύο τμήματα)
Ξένη γλώσσα ΙΙΙ (Αγγλικά-Γαλλικά) (Προ. ΞΓΛ 101)
3. Τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών που δεν έχει πάρει ο φοιτητής.
4. Τα προσφερόμενα σεμινάρια για τους φοιτητές του τρίτου έτους, αν υπάρξουν κενές θέσεις.

4ο Εξάμηνο – Εαρινό
1. Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
Ειδική διδακτική μεθοδολογία
Διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση
Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας
Στατιστική στην εκπαίδευση Ι (2ο τμήμα)
Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής
Εικαστικά ΙΙ (Προ. ΚΑΛ 100) (τρία τμήματα)
2. Επιλεγόμενα μαθήματα:
Οικονομία και προγραμματισμός στην εκπαίδευση
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας
Στατιστική στην εκπαίδευση ΙΙ
Εικαστικά IV (δύο Τμήματα)
Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ (Προ. ΦΨΑ 100 ή ΦΑΝ 100) (τρία τμήματα)
Ξένη γλώσσα ΙV (Αγγλικά-Γαλλικά) (Προ. ΞΓΛ 102)
Διδακτικές ασκήσεις Ι: Παρακολούθηση των εργασιών ενός νηπιαγωγείου επί 3 ώρες κάθε εβδομάδα και σύνταξη ειδικής έκθεσης, η οποία θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί από τον αρμόδιο καθηγητή των Παιδαγωγικών. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνεται και από μαγνητοταινίες.
4. Τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών που δεν έχει πάρει ο φοιτητής.
5. Τα προσφερόμενα σεμινάρια για τους φοιτητές του τρίτου έτους, αν υπάρξουν κενές θέσεις.

Γ΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο Εξάμηνο – Χειμερινό

1. Τα μαθήματα των προηγουμένων ετών, αν δεν τα έχει πάρει ο φοιτητής.
2. Επιλεγόμενα μαθήματα:
Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙΙ (Προ. ΜΟΥ 101)
3. Σεμινάρια:
Σεμινάριο Παιδαγωγικών
Σεμινάριο Παιδαγωγικών: Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης
Σεμινάριο Ψυχολογίας
Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας βρεφών και νηπίων
Σεμινάριο Ελληνικής Ιστορίας με παιδαγωγικές διαστάσεις
Σεμινάριο Φιλολογίας: Το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα
3. Διδακτικές ασκήσεις ΙΙα: Παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών σε πειραματικά ή άλλα νηπιαγωγεία της πόλεως και της υπαίθρου επί 3 ώρες κάθε εβδομάδα. Διδασκαλίες φοιτητών, «Μικροδιδασκαλίες». Αξιολόγηση της διδασκαλίας από τον αρμόδιο καθηγητή των Παιδαγωγικών.

6ο Εξάμηνο – Εαρινό
1. Τα μαθήματα των προηγουμένων ετών, αν δεν τα έχει πάρει ο φοιτητής.
2. Επιλεγόμενα μαθήματα:
Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή νηπίου
Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική
Νευρογλωσσολογία – Βιογλωσσολογία
Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων IV
Σεμινάρια:
Σεμινάριο Παιδαγωγικών
Σεμινάριο Φυσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής
Σεμινάριο Οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης
Σεμινάριο Παιδαγωγικών
Σεμινάριο Ψυχολογίας
Σεμινάριο Ψυχολογίας
Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας βρεφών και νηπίων
Σεμινάριο Αισθητικής Αγωγής
Σεμινάριο Ελληνικής Ιστορίας με παιδαγωγικές διαστάσεις
Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της οικογένειας
Σεμινάριο Φιλολογίας
Σεμινάριο Φιλολογίας: Εκδοχές του λαϊκού παραμυθιού στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία
Εργαστηριακό Σεμινάριο αισθητικής αγωγής: είδη και μέσα αισθητικής αγωγής
Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
4. Διδακτικές ασκήσεις ΙΙβ: Παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών σε πειραματικά ή άλλα νηπιαγωγεία της πόλεως και της υπαίθρου επί 3 ώρες κάθε εβδομάδα. Διδασκαλίες φοιτητών, «Μικροδιδασκαλίες». Αξιολόγηση της διδασκαλίας από τον αρμόδιο καθηγητή των Παιδαγωγικών.

Δ΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
7ο Εξάμηνο – Χειμερινό

1. Τα μαθήματα των προηγουμένων ετών, αν δεν τα έχει πάρει ο φοιτητής.
2. Διδακτικές ασκήσεις ΙΙΙα: Ημερήσια διδασκαλία σε νηπιαγωγεία της πόλεως ή της υπαίθρου. Ο φοιτητής καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα της ημέρας, ακολουθώντας ειδικό σχέδιο εργασίας που συντάσσει ο ίδιος. Αξιολόγηση από τον αρμόδιο καθηγητή.
3. Σεμινάρια πτυχιακής εργασίας:
Σεμινάριο Παιδαγωγικών: Προσεγγίσεις στη διαθεματική διδασκαλία
Σεμινάριο Παιδαγωγικών
Σεμινάριο Παιδαγωγικών
Σεμινάριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία
Σεμινάριο Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
Σεμινάριο Ψυχογλωσσολογίας
Σεμινάριο Κοινωνιολογίας
Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
Σεμινάριο Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικής Παιδείας
Σεμινάριο Φιλοσοφίας της παιδείας
Σεμινάριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής

8ο Εξάμηνο – Εαρινό
1. Τα μαθήματα των προηγουμένων ετών, αν δεν τα έχει πάρει ο φοιτητής.
2. Διδακτικές ασκήσεις ΙΙΙβ: Ημερήσια διδασκαλία σε νηπιαγωγεία της πόλεως ή της υπαίθρου. Ο φοιτητής καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα της ημέρας, ακολουθώντας ειδικό σχέδιο εργασίας που συντάσσει ο ίδιος. Αξιολόγηση από τον αρμόδιο καθηγητή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.