Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πολυτεχνείου Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) προσφέρει ένα σύγχρονο πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το 1990. Έκτοτε το Τμήμα παρουσιάζει μια συνεχή ανοδική πορεία, γεγονός το οποίο φαίνεται από την ποιότητα του προγράμματος σπουδών, τη διεθνή αναγνώριση των καθηγητών που έχουν στελεχώσει το Τμήμα, την επιτυχή σταδιοδρομία των αποφοίτων του και την ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου. Τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τμήμα είναι καταξιωμένα διεθνώς.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζεται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής, των συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and Computer Engineering), και/ή
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electronic and Computer Engineering).

Επαγγελματική Κατοχύρωση

O πτυχιούχος του Τµήµατος οριζόµενος ως «∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών» έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται µε τη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστηµονικούς τοµείς:

  • της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων όπως σχεδιασµός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα µετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων, οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρµογές αυτών.
  • των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως η ενσύρµατη ή ασύρµατη επικοινωνία ή µετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µεταγωγής, τα ενσύρµατα ή ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα δορυφορικά συστήµατα καικάθε άλλη ανάλογη εφαρµογή αυτών.
  • των Πληροφορικών Συστηµάτων, στον οποίο περιλαµβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρµογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιοµηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήµατα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές µονάδες, έµπειρα συστήµατα, τεχνολογία λογισµικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεµατική, πολυµέσα.
  • των Συστηµάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοµατισµού, επεξεργασίας σηµάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρµογών του.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.