Τμήμα Χημείας | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως στόχο να προσφέρει στην κοινωνία επιστήμονες με ολοκληρωμένη και αυτόνομη επιστημονική προσωπικότητα και βαθιά θεμελιωμένη κατάρτιση στον επιστημονικό χώρο της Χημείας. Ο στόχος, δηλαδή, είναι εμφανώς διττός: αφενός η καλλιέργεια και η ευρύτερη ανάπτυξη μιας επιστημονικής προσωπικότητας, με όλα τα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν και αφετέρου η εμβάθυνση και η θεμελίωση της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Χημείας.

Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το Τμήμα Χημείας, προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στους φοιτητές του. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, υπηρεσίες και υποδομές, όπως για παράδειγμα, Βιβλιοθήκες, Υποτροφίες, Διεθνείς Ανταλλαγές, αλλά και επιπλέον δραστηριότητες στα πλαίσια της καθημερινής ζωής σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

1.1. Ανόργανη Χημεία Ι
1.2. Ποιοτική Αναλυτική Χημεία
1.3 Οργανική Χημεία Ι
1.4 Πειραματική Φυσική Ι
1.5 Γενικά Μαθηματικά Ι 1
.6 Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας
2ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

2.1. Οργανική Χημεία ΙΙ
2.2. Ανόργανη Χημεία ΙΙ
2.3 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2.4 Πειραματική Φυσική ΙΙ
2.5 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
2.6 Εργαστήριο Ποιοτικής Χημικής Ανάλυσης
2.7 Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής
3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

3.1. Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
3.2. Οργανική Χημεία ΙΙΙ
3.3 Φυσικοχημεία Ι
3.4 Εργαστήριο Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης
3.5 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι
3.6 Υπολογιστικές Μέθοδοι Χημείας 3
.7 Ποσοτική Αναλυτική Χημεία
4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

4.1. Ενόργανη Ανάλυση
4.2. Φυσικοχημεία ΙΙ
4.3 Οργανική Χημεία ΙV
4.4 Θεωρητική Χημεία Ι
4.5 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ
4.6 Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
4.7 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι
5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

5.1. Βιοχημεία Ι
5.2. Φυσικοχημεία ΙΙΙ
5.3 Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας Ι
5.4 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι
5.5 Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ
5.6 Θεωρητική Χημεία ΙΙ
6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

6.1. Βιοχημεία ΙΙ
6.2. Φυσικοχημεία ΙV
6.3 Χημεία Τροφίμων
6.4 Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας ΙΙ
6.5 Ανόργανη Χημεία ΙV
6.6 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ
7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

7.1. Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας
7.2. Τεχνολογία Τροφίμων
7.3 Οργανική Χημεία V
7.4 Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών
7.5 Εργαστήριο Βιοχημείας
7.6 Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων

5ο Εξάμηνο
Κατ’ επιλογήν μαθήματα (1 Υποχρεωτικό)

Ιστορία της Χημείας , Διδακτική Χημείας ,Βιολογία ,Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης
Κατ’ επιλογήν μαθήματα ( 3 Δ.Μ.)
Οινολογία Ι, Γενική Μικροβιολογία
8ο Εξάμηνο
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στο 8ο εξάμηνο διαμορφώνονται οι κύκλοι:
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.1. 1 Θεωρία Ομάδων
8.1. 2 Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας
8.1. 3 Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία
8.1. 4 Χημεία Στερεού Σώματος
8.1. 5 Ατμοσφαιρική Χημεία
8.1. 6 Επιστήμη Πολυμερών
8.1. 7 Μοντέλα στη Χημεία και Βιοχημεία
8.1. 8 Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία
8.1. 9 Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας
8.1. 10 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Έρευνα
ΒΑΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΑΝΌΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.2. 1 Χημεία Λανθανιδίων-Ακτινιδίων
8.2. 2 Εργαστήριο Προχωρημένης Ανόργανης Χημείας
8.2. 3 Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων
8.2. 4 Βιοανόργανη Χημεία
8.2. 5 Στατιστική Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων
8.2. 6 Χημεία Ανόργανων Καταλυτών
8.2. 7 Σταθερές Ιονικής Ισορροπίας
8.2. 8 Χημεία Περιβάλλοντος
8.2. 9 Προετοιμασία Προχωρημέ-νου Εργαστηρίου
8.2. 10 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Έρευνα
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.3. 1 Οργανική Φωτοχημεία
8.3. 2 Οργανική Σύνθεση
8.3. 3 Χημεία Πολυμερών
8.3. 4 Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
8.3. 5 Στερεοχημεία Οργανικών Ενώσεων
8.3. 6 Φυσικά Προϊόντα και Ετεροκυκλικές Ενώσεις
8.3. 7 Πεπτιδοχημεία
8.3. 8 Εργαστήριο Προχωρημένης Οργανικής Σύνθεσης
ΒΙΟΧΗΜΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.4. 1 Βιοχημεία ΙΙΙ
8.4. 2 Κλινική Χημεία και Εργαστήριο Κλινικής Χημείας
8.4. 3 Βιοπολυμερή
8.4. 4 Ενζυμολογία
8.4. 5 Μοριακή Βιολογία Nουκλεϊνικών Οξέων
8.4. 6 Βιοτεχνολογία
8.4. 7 Φυσιολογία του ανθρώπου
8.4. 8 Πεπτιδοχημεία
8.4.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Ερευνα
ΧΗΜΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα

8.5. 1 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
8.5. 2 Οργανική Χημική Τεχνολογία
8.5. 3 Σύνθεση και Τεχνολογία Πολυμερών
8.5. 4 Χημεία Περιβάλλοντος
8.5. 5 Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος
8.5. 6 Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας
8.5. 7 Ειδικά Κεφάλαια Χημικής Τεχνολογίας
8.5. 8 Γεωχημεία -Ορυκτολογία
8.5.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Ερευνα
ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΊΑΣ
Μάθημα

8.6.1 Βιομηχανίες Τροφίμων
8.6.2 Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
8.6.3 Ποιοτικός έλεγχος και Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων
8.6. 4 Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων
8.6. 5 Εργαστήριο Ανάλυσης & Τεχνολογίας Οίνου
8.6. 6 Συντήρηση και Συσκευασία Τροφίμων
8.6. 7 Οινολογία ΙΙ
8.6. 8 Αμπελουργία
8.6.9 Στοιχεία Οικονομίας
8.6.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Ερευνα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απονέμει:

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες

2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης

Η πρώτη εξειδίκευση (Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες) περιλαμβάνει τις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις:

1.1. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

1.2. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία-Προσομοίωση

1.3. Χημεία Νέων Υλικών-Πολυμερή

1.4. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

1.5. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές

Β) Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί επίσης τα παρακάτω Διαπανεπιστημιακά Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ):

Περισσότερες πληροφορίες για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας μπορείτε να βρείτε εδώ

Γ) ΔΠΜΣ με τίτλο «Βιοανόργανη Χημεία»

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιοανόργανη Χημεία»

– Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Χημεία»

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.