Τμήμα Πολιτικών Επιστημών | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα έχει ως αποστολή :
i) Να καλλιεργεί και να προάγει τις πολιτικές επιστήμες καθ’ ολοκληρίαν με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
ii) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. i
ii) Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων.
iv) Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτήν την έννοια εντάσσεται οργανωτικά και επιστημολογικά στην Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποτελεί δε τον πυλώνα της πολιτικής θεωρίας και των εφαρμογών της τελευταίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος, στον τομέα της βασικής (προπτυχιακής) εκπαίδευσης, εκφράζεται στην οικοδόμηση του προγράμματος σε δύο διαδοχικές φάσεις, που διαρκούν κάθε μία τέσσερα εξάμηνα.
Στην πρώτη όλοι οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρόγραμμα «κορμού» που τοποθετεί τις σπουδές τους στις βασικές παραμέτρους της πολιτικής επιστήμης, ως επιστημολογικού χώρου των κοινωνικών επιστημών, με σκοπό να προσδοθεί ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων, που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

Στην δεύτερη, που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις και επιτρέπει στους σπουδαστές να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, τις δεξιότητες και τις επιδιωκόμενες επαγγελματικές προοπτικές, το πρόγραμμα κινείται στην εμβάθυνση των αντίστοιχων κλάδων. Οι κατευθύνσεις αυτές και οι αντίστοιχοι κύκλοι σπουδών είναι ο Α΄ κύκλος σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης , Β΄ κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και ο Γ΄ κύκλος Διοικητικής Επιστήμης.

Και τις δύο φάσεις συνθέτουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές εξελίξεις του εσωτερικού και διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και παρέχονται με σύγχρονη επιστημονική και εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία στην οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πολιτικών επιστημών, την παροχή δηλαδή συγκεκριμένων γενικών και ειδικών γνώσεων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Εξ άλλου το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο γενικής παιδείας όσον και επιστημονικής ειδίκευσης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος των σπουδαστών τόσο για την επιστήμη και την έρευνα, όσον και για την επαγγελματική κατάρτιση σε περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις, η δημόσια διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω τοπικών (εσωτερικών) και διεθνών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του τμηματος Πολιτικών Επιστημών του ΔΠΘ.