Τμήμα Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες, με μια διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο σε ένα συνδυασμό θετικών και κοινωνικών επιστημών, συνδυασμός που το καθιστά πρωτοπόρο καθώς αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα από μια ολοκληρωμένη διάσταση, κάτι που το διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων στον ελληνικό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό χώρο.

Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η άρτια εκπαίδευση περιβαλλοντολόγων σε επιστημονικές γνώσεις, ο εφοδιασμός τους με δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας καθώς επίσης η περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν μια μικρής διάρκειας επαγγελματική εμπειρία με την επιλογή του μαθήματος της θερινής πρακτικής άσκησης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη δυνατότητα για ολιγόμηνες σπουδές (πρόγραμμα Socrates – Erasmus) σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Επιπλέον, η προσέλευση αλλοδαπών φοιτητών στο Τμήμα, προσφέρει στους μελλοντικούς περιβαλλοντολόγους την ευκαιρία παρακολούθησης ταχύρυθμων διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα και επιπλέον τροφοδοτεί τη δυνατότητα για γνωριμία και επαφή με διαφορετικής κουλτούρας άτομα.

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, εστιάζεται στη συνεργασία των φοιτητών μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες, με σκοπό την πολύπλευρη αντιμετώπιση του αντικειμένου σπουδών τους.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το ΠΠΣ διακρίνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων:

Α’ Κύκλος (πρώτο και δεύτερο έτος), που περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, προσφέρει στο φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του.

Ο Β’ Κύκλος (τρίτο και τέταρτο έτος) αποβλέπει στην ειδίκευση και εμβάθυνση προς θεματολογίες που επιλέγει ο κάθε φοιτητής ενώ παράλληλα στόχο έχει να διατηρήσει μια ισορροπημένη εξέλιξη στην πορεία του προς το πτυχίο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του δικαιώματος επιλογής μαθημάτων από τον φοιτητή σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Τα προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι οργανωμένα σε τρεις ομάδες:

  • Μαθήματα Περιβαλλοντικών Επιστημών
  • Μαθήματα Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  • Μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει

  • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ,
  • Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια).

Συνεργάζεται επίσης σε δύο διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  • MESPOM, Erasmus Mundus Masters course in Environmental Sciences, Policy and Management. Το ΠΜΣ λειτουργεί σε συνεργασία με 4 Ευρωπαϊκά και 2 Αμερικανικά Πανεπιστήμια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Ελληνο-γαλλικό ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.