Τμήμα Νομικής | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου.Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν είναι ο νόμος που πρυτανεύει, αλλά το δίκαιο στο σύνολό του. Αυτό ακριβώς το πέρασμα από την ερμηνεία του νόμου στη συνολική θεώρηση του δικαίου, δηλαδή την αντικατάσταση ενός πολιτικού τρόπου ρύθμισης της κοινωνίας (με χαρακτηριστικό την εξωτερική επιβολή) από έναν κοινωνικό τρόπο (με χαρακτηριστικό την εσωτερική συνοχή), προσπαθεί να πετύχει ένα σύγχρονο σύστημα νομικών σπουδών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1ο Εξάμηνο
Συνταγματικό Δίκαιο Ι (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους), Ιστορία Δικαίου, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

2ο Εξάμηνο
Αστικό Δίκαιο Ι (Οικογενειακό), Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι, Διοικητικό Δίκαιο Ι, Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί θεσμοί

3ο Εξάμηνο
Ποινικό Δίκαιο Ι, Εμπορικό Δίκαιο Ι, Αστικό Δίκαιο ΙΙ (Εμπράγματο Δίκαιο), Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4ο Εξάμηνο
Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ, Ποινικό Δίκαιο ΙΙ, Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ, Αστικό Δίκαιο ΙΙΙ (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο), Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

5ο Εξάμηνο
Αστικό Δίκαιο IV (Κληρονομικό), Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό), Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

6ο Εξάμηνο
Σωφρονιστική, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ, Εργατικό Δίκαιο ΙΙ (Ατομικό)

7ο Εξάμηνο
Αστικό Δίκαιο V (Γενικές Αρχές), Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ, Αστικό Δικονομικό ΙΙΙ, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι

8ο Εξάμηνο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV, Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (Θεμελιώδη Δικαιώματα), Εμπορικό Δίκαιο IV, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ, Αστικό Δίκαιο VI (Ειδικό-Ενοχικό)

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών επιλέγονται 9 μαθήματα από τα ακόλουθα:):
Ρωμαϊκό Δίκαιο, Εγκληματολογία, Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Ιστορία του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινό Δικαίου, Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας επί ιδιωτικών διαφορών, Ειδικά θέματα Πολιτικής Δικονομίας, Νομοπληροφορική, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Ειδική Εγκληματολογία, Ανακριτική, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Διαχρονικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, Εισαγωγή στις Εργασιακές Σχέσεις, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών, Διπλωματική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Γενική Κοινωνιολογία, Συνταγματική Ιστορία, Ειδική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Πολιτική, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θρησκευτικό Ποινικό Δίκαιο-Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο ΙΙ (Φορολογική Δικαιοσύνη – Ειδικό Φορολογικό), Δίκαιο του Εξαγωγικού Εμπορίου, Δίκαιο της αγοράς, Εμπορικές Ενοχές, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Χερσαίων Μεταφορών και Θαλασσίων Αεροπορικών Μεταφορών, Αεροπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Χρηματοδότησης της Οικονομίας, Δίκαιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εμπορική Πίστη, Διεθνείς Πτωχεύσεις, Βιομηχανικό Δίκαιο και Κλαδική Βιομηχανική Νομοθεσία, Δικαστική Ψυχιατρική, Θυματολογία, Φιλοσοφία του Δικαίου (Στοιχειολογία και Μεθοδολογία του Δικαίου), Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική) στα έξι πρώτα εξάμηνα, Οικονομική Ι, Οικονομική ΙΙ, Έλεγχος των μονοπωλίων και προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού, Δίκαιο Ανηλίκων, Ιστορία Ποινικής Καταστολής Ι, Ιστορίας Ποινικής Καταστολής ΙΙ, Συνεταιριστικοί Θεσμοί, Ιστορία Φιλοσοφίας του Δικαίου, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Προστασία του Καταναλωτή, Δίκαιο Εξυγίανσης των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Φορολογικό Δίκαιο ΙΙΙ, Δίκαιο Εταιριών. Ειδικές εταιρικές μορφές, Δίκαιο Εταιριών. Ειδικά θέματα Α.Ε., Δικαστική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ.