Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το TNEY μέσα από την μελέτη και γνώση του συνδυασμένου χώρου της Ναυτιλίας, των Μεταφορών του Διεθνούς Εμπορίου, και λαμβάνοντας υπόψη της αναμενόμενες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, στοχεύει στην:

1. Κάλυψη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αναγκών στη χώρα μας, καθώς και την προσέλκυση ξένων φοιτητών.
2. Παροχή ενός καινοτόμου, ποιοτικού, αλλά και βιώσιμου προγράμματος σπουδών που θα αποτελέσει πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών και επιστημόνων.
3. Βελτίωση τη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και στη ποιοτικότερη στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, μέσω της εκμετάλλευσης της παράδοσης που παρέχει η Χίος ως κοιτίδα της Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας και της ισχυρής σύνδεσης με το «Χιώτικο Ναυτιλιακό Δίκτυο.»
4. Παρακολούθηση των εξελίξεων του θεματικού χώρου αλλά και η αποτελεσματική παρέμβαση με την παραγωγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών “εργαλείων” για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
5. Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας μέσω της εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Στενή συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
7. Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του χώρου μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, ημερίδων, θερινών κύκλων, προσφοράς βραβείων και υποτροφιών, και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, ερευνών, από απόσταση εκπαίδευση, και πρακτικής εξάσκησης.
8. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της παραγωγής επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη, γύρω από την διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά και της ακτοπλοΐας, των μεταφορών γενικότερα και του εμπορίου, που θα στελεχώσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
9. Ανάπτυξη της απομακρυσμένης περιοχής του Αιγαίου και ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικο-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό ιδρύσεως του.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών προσφέρονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10-12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 1087) και της Υπουργικής Απόφασης Β7/333/02.10.1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» με εμβάθυνση στους τομείς:

* Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
* Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
* Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
* Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα στoυς παραπάνω τομείς.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.