Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός της ίδρυσης του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της οικείας επιστήμης με την Ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση, καθώς επίσης και η προσφορά στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη. Ειδικότερα το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή:α) την καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και β) την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασκούν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην Ιατρική Έρευνα, να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας και να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες.

Προπτυχιακές Σπουδές

1° Εξάμηνο
Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες, Γενική & Ανόργανη Χημεία, Βιολογία Κυττάρου I, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία, Βιοστατιστική, Αγγλικά Ι

2° Εξάμηνο
Οργανική Χημεία, Βιοχημεία Ι, Βιολογία Κυττάρου ΙΙ, Στοιχεία Φυσικοχημείας και Βιοφυσικής, Αγγλικά ΙΙ

3° Εξάμηνο
Γενετική Ι, Μοριακή Βιολογία Ι, Φυσιολογία Ι, Εισαγωγή στη Ζωολογία, Βιοχημεία ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών, Εφαρμοσμένα μαθηματικά στη βιολογία, Χημικές ενώσεις καθημερινής ζωής

4° Εξάμηνο
Γενετική ΙΙ, Μοριακή Βιολογία ΙΙ, Ενζυμολογία, Φυσιολογία ΙΙ, Μοριακή Μικροβιολογία
Μάθημα Επιλογής
Προγραμματισμός Η. Υ., Στοιχεία Μοριακής Βιολογίας Φυτών, Ραδιοβιολογία

5° Εξάμηνο
Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας Ι, Δομική Βιολογία Μακρομορίων, Βιοπληροφορική, Διακυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση
Μάθημα Επιλογής
Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Οικολογία

6° Εξάμηνο
Γενετική Πληθυσμών & Εξέλιξη, Μοριακή Ανοσοβιολογία, Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης, Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Δομικής Βιολογίας, Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής, Φαρμακολογία, Ιολογία

7° Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία, Γενετική Ανθρώπου, Μοριακή Νευροβιολογία
Μάθημα Επιλογής
Φιλοσοφία της Επιστήμης και Βιοηθική, Μοριακή Ογκογένεση, Διδακτική των Βιοεπιστημών, Ειδικά θέματα Μοριακής Ανοσοβιολογίας

8° Εξάμηνο
Διπλωματική εργασία
Μάθημα Επιλογής
Ιστολογία

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

α) Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία και γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά .

β) Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

γ). Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες ή άλλες υπηρεσίες) και σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),, οι υγειονομικές υπηρεσίες ή άλλες μονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με αντικείμενα όπως:

i. Η επιλογή των βιολογικών υλικών−δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, ο έλεγχος της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως μοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογικής κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.

ii) Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους.

iii) Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντιδραστηρίων (όπως για παράδειγμα αντισώματα, ραδιοϊσότοπα και άλλα), και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστημα.

iv) Η οργάνωση και λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών, φυσικής ιστορίας, ζωολογικών και βοτανικών κήπων.

v) Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων καθώς και η διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

vi) Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών που αφορούν στον βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του αέρα και των τροφίμων, στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και αποριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών, αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

vii) Η επιστημονική έρευνα και εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βι οπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασμό φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών.

viii) Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στη διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιεία, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Επίσης η συμμετοχής στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.

viiii) Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβουλών, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα των βιοεπιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ.