Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι:

1. Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την επιστήμη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

3. Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

4. Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.

5. Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισμών, Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς,

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μαθηματικός Λογισμός 2 Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος 3 Φυσική 4 Βιολογία 5 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Τεχνικές Εφαρμογές του 7 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μ.Π. 8 Αρχές Συστηματικής Επιστήμης
Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος) Ανθρωπος – Περιβάλλον – Τεχνολογία

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Γραμμική Aλγεβρα – Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 2 Υδατική Χημεία 3 Τεχνικές Σχεδίασης CADD 4 Προγραμματισμός Υπολογιστών σε Γλώσσα C 5 Περιβαλλοντική Γεωλογία 6 Οικολογία 7 Φυσική Ατμόσφαιρας – Κλιματολογία – Μετεωρολογία

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διαφορικές Εξισώσεις 2 Μηχανική του Στερεού Σώματος 3 Ρευστομηχανική / Εφαρμοσμένη Υδραυλική 4 Πιθανότητες και Στατιστική 5 Πολιτική Οικονομία 6 Τεχνική Βιοχημεία 7 Αριθμητική Ανάλυση
Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος) Αστικό Δημόσιο Δίκαιο 8 Κοινωνιολογία

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Αντοχή των Υλικών 2 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 3 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 4 Παγκόσμια Βιογεωχημεία – Modeling 5 Επιχειρησιακή Οικονομία 6 Υδρογεωλογία 7 Ατμοσφαιρική Χημεία

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Επιχειρησιακή ΄Έρευνα 2 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 3 Στατική των Κατασκευών 4 Ατμοσφαιρική Ρύπανση 5 Τεχνική των Φυσικών Διεργασιών 6 Δημόσια Υγιεινή – Ασφάλεια εργασίας 7 Φαινόμενα Μεταφοράς 8 Γεωδαισία

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών 2 Τεχνολογία Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας Ι 3 Τεχνική Ακουστική 4 Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 5 Τεχνική Υδρολογία 6 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι 7 Ηλεκτρονική
1η ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος)
Ανάλυση Επικινδυνότητας -Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική -Πολύπλοκα Συστήματα
2η ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών -Τηλεπισκόπιση – Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Τεχνολογία και διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι 2 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 3 Τεχνολογία Πόσιμου Νερού 4 Τεχνική Οικολογία Ι 5 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ 6 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων
Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ 2 Διοίκηση Προσωπικού – Επικοινωνιολογία
3 Τεχνική Οικολογία ΙΙ 4 Οργάνωση και Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων 5 Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα 6 Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις
Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος από ΟΜΑΔΑ Α ή Β)
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α: Τεχνολογία και Διαχείρηση Νερού και Εδάφους
1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2 Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική 3 Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων 4 Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα 5 Περιβαλλοντική Ακτομηχανική 6 Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β: Ατμοσφαιρική Τεχνολογία
1 Φυσική Ωκεανογραφία 2 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους 3 Τεχνολογία Καύσης – Οικολογικά Καύσιμα 4 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον 5 Υγιεινή Βιομηχανικού Περιβάλλοντος 6 Τεχνολογία Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας ΙΙ – Αρχές Λειτουργίας Συσκευών Μαγνητικά Ελεγχόμενου Πλάσματος

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική 2 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 4 Συγκοινωνιακά Συστήματα
Μαθήματα Επιλογής (Υποχρεωτική επιλογή 1 μαθήματος από ΟΜΑΔΑ Α ή Β)
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α: Τεχνολογία και Διαχείρηση Νερού και Εδάφους
1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2 Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική 3 Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων 4 Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα 5 Περιβαλλοντική Ακτομηχανική 6 Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β: Ατμοσφαιρική Τεχνολογία
1 Φυσική Ωκεανογραφία 2 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους 3 Τεχνολογία Καύσης – Οικολογικά Καύσιμα 4 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον 5 Υγιεινή Βιομηχανικού Περιβάλλοντος 6 Τεχνολογία Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας ΙΙ – Αρχές Λειτουργίας Συσκευών Μαγνητικά Ελεγχόμενου Πλάσματος
10o Εξάμηνο : Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (υποχρεωτική)

Προοπτικές Απασχόλησης

Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

  • Μελέτες-έρευνες ρύπανσης που αφορούν στον αέρα, το νερό ή το έδαφος.
  • Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή χρήσης (π,χ, εγκαταλειμμένα λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), Μελέτες Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας.
  • Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτιριακών συγκροτημάτων, πόλεων).
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες), Σύμβουλοι Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Οργανισμοί Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Εκκλησία, κλπ.).
  • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Βιομηχανικών Προϊόντων.
  • Εποπτεία Εφαρμογής Διατάξεων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Προδιαγραφών Περιβαλλοντικής Συμβατότητας Έργων και Εγκαταστάσεων, Μελέτες-Έρευνες Διαχείρισης και Προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά, υγειονομική ταφή).
  • Στελέχη εργοληπτικών εταιριών Η’ τάξεως, όπου από τη νομοθεσία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν «Μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα περιβάλλοντος»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ.