Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ιδρύθηκε το 2000 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μετά από αναλυτική μελέτη των αναγκών του ελληνικού παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με το σχεδιασμό, υλοποίηση και διοίκηση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού παραγωγικού συστήματος, έκρινε σκόπιμη την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠ&Δ). Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι παρόμοιο με το ομώνυμο Τμήμα που λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το Σεπτέμβριο του 1984 και έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πρότεινε την ίδρυση του νέου αυτού Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης με σκοπό αυτό να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και ολόκληρης της χώρας και να διαδραματίσει σημαντικό και ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και των Παρευξείνιων χωρών .

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης αποτελείται από τρεις Τομείς. Αυτοί είναι:

1) ο Τομέας Συστημάτων Παραγωγής

2) ο Τομέας Συστημάτων Διοίκησης και

3) ο Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά 2 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης 5 Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς 6 Γενική Φυσική

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πιθανότητες και Στατιστική 2 Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 3 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 Δομημένος Προγραμματισμός (Γλώσσα C) 5 Επιχειρησιακή Έρευνα 6 Ερευνητική Μεθοδολογία

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++ 2 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών 3 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 4 Μηχανική Ι (Στατική) 5 Σχεδιασμός με τη βοήθεια Υπολογιστών (CAD)
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 1 Μαθήματος) 6 Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί 7 Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Διαφορικές Εξισώσεις 2 Γενική Ηλεκτροτεχνία 3 Μηχανική ΙΙ (Δυναμική) 4 Πληροφοριακά Συστήματα 5 Συστήματα Παραγωγής
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 1 Μαθήματος) Δομές Δεδομένων και Αρχείων -Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Στοιχεία Μηχανών 2 Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών) 3 Ρευστομηχανική 4 Τεχνολογία Παραγωγής Ι 5 Βάσεις Δεδομένων
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 1 Μαθήματος) Ηλεκτρικές Μηχανές – Δίκτυα Η/Υ -Δυναμικός Προγραμματισμός

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 2 Ηλεκτρονική 3 Διοικητική Λογιστική 4 Μετάδοση Θερμότητας 5 Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 1 Μαθήματος) Αριθμητικές Μέθοδοι Μοντελοποίησης -Στοχαστικές Διεργασίες -Ανάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Έλεγχος Ποιότητας 2 Ανάλυση Δεδομένων 3 Marketing 4 Τεχνολογική Οικονομική 5 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 Μαθημάτων) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου -Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρες -Εργονομία

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Ρομποτική 2 Τεχνολογία Περιβάλλοντος 3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4 Ρευστοδυναμικές Μηχανές 5 Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 2 Μαθημάτων) Θεωρία Αποθεμάτων – Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων -Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 2 Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής 3 Θερμικές Μηχανές
Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (υποχρεωτική επιλογή 3 Μαθημάτων) Τεχνολογική Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας -Μηχανική Σχεδιασμού Προϊόντων -Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής -Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας -Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά & Αυτοματισμοί -Έρευνα Αγοράς -Στρατηγικός Προγραμματισμός -Προσομοίωση

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Προοπτικές Απασχόλησης

Η ενασχόληση των διπλωματούχων αφορά τις εξής κυρίως δραστηριότητες:

 • Προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες).
 • Έρευνα, σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια υπολογιστών.
 • Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής (ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες).
 • Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής (βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής, χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό»).
 • Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή/και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς – βιομηχανικές μονάδες.
 • Χρονικό και τεχνικό – οικονομικό προγραμματισμό έργων.
 • Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
 • Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ.