Τμήμα Μηχανικών Επιστημών Υλικών | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o ΕΞΆΜΗΝΟ
Φυσική Ι Χημεία Ι Μαθηματικά Ι Υπολογιστες Ι Εργαστήρια Γενικής Χημείας Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Ξένη Γλώσσα

2o ΕΞΆΜΗΝΟ
Φυσική ΙΙ Χημεία ΙΙ Μαθηματικά ΙΙ Υπολογιστες ΙΙ Εργαστήρια Φυσικής Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Τεχνική Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

3o ΕΞΆΜΗΝΟ
Στατιστική και Κλασσική Θερμοδυναμική Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Μαθηματικά ΙΙΙ Φυσικοχημεία Ι Εργαστήριο Φυσικοχημείας Χημική Θερμοδυναμική Μηχανική του Συνεχούς Μέσου Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

4o ΕΞΆΜΗΝΟ
Φυσικοχημεία ΙI Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Μαθηματικά ΙV Κβαντική Θεωρία της Ύλης Εργαστήριο Υλικών Ι (Επιστήμη των Υλικών) Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς Φυσικές Διεργασίες Ηλεκτρικές-Μαγνητικές- Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

5o ΕΞΆΜΗΝΟ
Ρευστομηχανική Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) Ι Χημικές Διεργασίες Ατομική και Ηλεκτρονικήδομήτων Στερεών Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά και Σύνθετα Υλικά)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ
Πιθανότητες, Στατιστική, και Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Περιβάλλον και Υλικά Κλασσική Μηχανική

6o ΕΞΆΜΗΝΟ
Μηχανική Υλικών Κεραμικά Υλικά Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) ΙΙ Μεταφορά Θερμότητας Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ

Μιγαδική Ανάλυση Χημεία Υλικών – Νανοπορώδη και Φυλλόμορφα Υλικά Διάδοση Κυμάτων Εφαρμογές Πληροφορικής

7o ΕΞΆΜΗΝΟ
Εργαστήριο Υλικών ΙΙΙ (Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά) Ημιαγώγιμα-Διηλεκτρικά Υλικά Πολυμερικά Υλικά Σύνθετα Υλικά Εργαστήριο Υλικών VI (Πειραματική Μηχανική Συμπεριφορά & Ποιοτικός Έλεγχος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ)

Τεχνολογία Υάλων και Υαλοκεραμικών (Α) Διάβρωση και Προστασία Υλικών (Α) Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας (Β) Πετρέλαια, Πετροχημικά και Λιπαντικά (Β) Υλικά Νανοδομών Διατάξεων και Μικρομηχανών (Γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών (Γ) Τεχνολογία Κενού και Πλάσματος (Γ) Μελέτη Υλικών με Τεχνικές Ακτίνων-Χ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας –I Θεωρία Ομάδων & Εφαρμογές Ειδικά θέματα Μηχανικής Εισαγωγή στην Φαρμακευτική Χημεία (Β)

8o ΕΞΆΜΗΝΟ

Εργαστήριο Υλικών ΙV (Μεταλλουργία) Τεχνολογία Πολυμερών Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί Βιοϋλικά και Ιατρική Τεχνολογία Εργαστήριο Υλικών V (Πολυμερικά Υλικά)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ)
Θραυσομηχανική (Α) Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (Α) Μεταλλοτεχνία (Α) Υπολογιστικές Μέθοδοι του Συνεχούς Μέσου (Α) Ειδικά Θέματα Χημείας Περιβάλλοντος (Β) Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών (Β) Νανοτεχνολογία (Γ) Σχεδιασμός Μαγνητικών Υλικών (Γ) Τεχνικές Προσομοίωσης και Σχεδιασμού Υλικών σε Η/Υ (Γ) Στοιχεία Επιχειρηματικότητας–II Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών – Ειδικά θέματα Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθε tau;ων Υλικών (Α)

9o ΕΞΆΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΙ (ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ) Ειδικά Θέματα Κεραμικών Υλικών (Α) Τεχνολογία Αλουμινίου (Α) Βιομηχανικά Κράματα (Α) Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (Α) Βιοκεραμικά (Α) Μετασχηματισμοί Φάσεων στα Υλικά (Α) Πολυμερικά Υλικά-Ειδικά Θέματα (Β) Πολυμερικά Υλικά και Συναφή Υλικά Ελεγχόμενης Μορφολογίας (Β) Υλικά Συσκευασίας –Ανακύκλωση (Β) Βιοϊατρική Φασματοσκοπία και Ιατρική Τεχνολογία (Β) Φωτονικά Υλικά (Γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Πολύπλοκων Συστημάτων (Γ) Σύγχρονες Τεχνικές Υπολογισμών (Γ) Εισαγωγή σε Προηγμένες Μεθόδους Υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών (Γ) Προηγμένα Ηλεκτρονικά Υλικά και Συστήματα Χαμηλών Διαστάσεων (Γ) Επιστήμη Επιφανειών και Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων (Γ) Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη των Υλικών (Σεμινάρια) Σύνθετα και δομικά υλικά Χαρακτηρισμόςκαιιδιότητες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ Διπλωματική Εργασία στη Θεματική Ενότητα Α, ή Β, ή Γ Θεματική Ενότητα Α: Δομικά και Βιομηχανικά Υλικά Θεματική Ενότητα Β: Λειτουργικά Υλικά Θεματική Ενότητα Γ: Ηλεκτρονικά Υλικά

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Master) στη «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» και είναι διάρκειας δύο ετών.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) μετά τη λήψη του ΜΔΕ.

Το ΠΜΣ είναι Διατμηματικό και μετέχουν σε αυτό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Επιστημών Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.