Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του, το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή λειτουργίας του το 1987. Το Τμήμα επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς και τα εφόδια εκείνα με τα οποία η διάσταση του πρακτικού ενδιαφέροντος των μαθηματικών στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Πρώτο Εξάμηνο
Α1. Σύνολα και Αριθμοί (5)Υ Α2. Απειροστικός Λογισμός Ι (5)Υ Α3. Αναλυτική Γεωμετρία (5)Υ Α4. Εισαγωγή στην Πληροφορική (5)Υ Α5. Αγγλικά (3)Υ Α6. Γαλλικά (3)Π
Δεύτερο Εξάμηνο
Β1. Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (5)Υ Β2. Γραμμική Αλγεβρα Ι (5)Υ Β3. Φυσική Ι (5)Υ Β4. Γλώσσες Προγραμματισμού (5)Υ
Τρίτο Εξάμηνο
Γ1. Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (5)Υ Γ2. Διακριτά Μαθηματικά (4)ΚΕΥ Γ3. Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ (4)ΚΕΥ Γ4. Θεωρία Πολυπλοκότητας και Αλγορίθμων (4)ΚΕΥ Γ5. Επιστημονικός Υπολογισμός (4)ΚΕΥ Γ6. Ιστορία των Επιστημών (4) Π
Τέταρτο Εξάμηνο
Δ1. Απειροστικός Λογισμός ΙV (5)Υ Δ2. Αλγεβρα (5)Υ Δ3. Γραμμικός Προγραμματισμός (5)Υ Δ4. Μαθηματική Λογική (4)ΚΕΥ [Α1] Δ5. Συνδυαστική (4)Π Δ6. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (4)Π Δ7. Μουσική (4)Π
Πέμπτο Εξάμηνο
Ε1.Ανάλυση Ι (5)Υ [Α2, Β1] Ε2. Πιθανότητες (5)Υ Ε3. Θεωρία Ομάδων (4)ΚΕΥ [Δ2] Ε4. Θεωρία Αριθμών (4)ΚΕΥ Ε5. Μαθηματική Μοντελοποίηση (4)ΚΕΥ Ε6. Κλασική Μηχανική (4)ΚΕΥ [Β1, Β3] Ε7. Μάθημα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (4)Π Ε8. Διδακτική των Μαθηματικών (4)ΚΕΥ [Α2, Α3] Ε9. Μαθηματικό Λογισμικό (4)Π
Έκτο Εξάμηνο
ΣΤ1. Τοπολογία Ι (5)Υ [Α1, Α2] ΣΤ2. Αριθμητική Ανάλυση (5)Υ [Β2, Β4] ΣΤ3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (5)Υ [Α2, Β1] ΣΤ4. Κρυπτογραφία (4)Π ΣΤ5. Στατιστική (4)ΚΕΥ [Β1, Ε2] ΣΤ6. Διαφορική Γεωμετρία (4)ΚΕΥ [Α3] ΣΤ7. Θεωρία Galois (4)ΚΕΥ [Δ2] ΣΤ8. Φυσική ΙΙ (4)ΚΕΥ ΣΤ9. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση (4)Π ΣΤ10.Θεωρία Πληροφορίας και Παιγνίων (4)Π ΣΤ11.LaTeX και PostScript (4)Π
Έβδομο Εξάμηνο
Ζ1. Μιγαδική Ανάλυση (5)Υ [Α2, Β1] Ζ2. Συναρτησιακή Ανάλυση (4)ΚΕΥ [Α2, Β2] Ζ3. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (4)ΚΕΥ [Γ1] Ζ4. Θέματα Αλγεβρας – Γεωμετρίας (4)Π Ζ5. Δυναμικός Προγραμματισμός (4)ΚΕΥ [Α4, Ε2] Ζ6. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (4)Π Ζ7. Ανάλυση ΙΙ (4)ΚΕΥ Ζ8. Υπολογιστική Γεωμετρία (4)Π Ζ9. Ιστορία των Μαθηματικών (4)ΚΕΥ Ζ10.Πρακτική Ασκηση (4) ΚΕΥ Ζ11.Πρότυπα, Δακτύλιοι και Εφαρμογές (4) ΚΕΥ Ζ12.Θεωρία Μαθήσεως (4)Π Ζ13.Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών (4)Π Ζ14.Η Συλλογική υπόστασή μας (3)Π
Όγδοο Εξάμηνο
Η1. Τοπολογία ΙΙ (4)ΚΕΥ [Α1, Α2] Η2. Στοχαστικές Ανελίξεις (4)ΚΕΥ [Ε2] Η3. Κωδικοποίηση (4)Π Η4. Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου (4)Π Η5. Θέματα Ανάλυσης (4)Π Η6. Ιστοριά της Ανάλυσης (4)Π Η7. Πρακτική Άσκηση (4)ΚΕΥ Η8. Υπολογιστική Αλγεβρα (4)ΚΕΥ Η9. Φιλοσοφία των Μαθηματικών (4)Π Η10.Βιοστατιστική (4)Π Η11.Μετεωρολογία (4)Π Η12.Πτυχιακή Εργασία (12)Π Η13.Η Συλλογική υπόστασή μας (3)Π

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εγκαινιάζει τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.