Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

To πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει μαθήματα κατανεμημένα σε δύο κύκλους σπουδών καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην προσφορά μαθημάτων εισαγωγικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα και την κατανομή τους στους δύο κύκλους σπουδών αναλόγως του βαθμού δυσκολίας. Στόχος της οργάνωσης αυτής είναι η καλύτερη δυνατή άρθρωση των μαθημάτων και η μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των φοιτητών/-τριών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρεται ο βασικός κορμός μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία αλλά και υποστηρικτικά μαθήματα, όπως Πολιτική Οικονομία, Γλωσσολογία κ.ά., τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών/-τριών προσφέροντάς τους τη δυνατότητα καλύτερης εξοικείωσης με τα δύο κύρια γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί το Τμήμα.

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων στη βάση των οποίων οι φοιτητές/-τριες μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους ή να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία. Για την επιλογή των μαθημάτων του δεύτερου κύκλου οι φοιτητές/-τριες μπορούν να συμβουλευτούν το/τη σύμβουλο σπουδών τους. Στον ίδιο κύκλο σπουδών προσφέρεται και μια ειδική κατηγορία μαθημάτων, οι πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια.

Συνολικά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει σε τετραετή βάση ογδόντα πέντε περίπου μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται 26 μαθήματα και τα υπόλοιπα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων/σεμιναρίων, κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα του δεύτερου κύκλου. Τα μαθήματα είναι 3ωρης διάρκειας ανά εβδομάδα. Ο κωδικός κάθε μαθήματος δείχνει τη θέση του στην αντίστοιχη κατηγορία μαθημάτων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία το οποίο απονέμει Πτυχίο Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Masters Degree). Πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα διετούς φοίτησης το οποίο δέχεται πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων με διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός. Σήμερα φοιτούν στο πρόγραμμα αυτό 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Τμήμα δέχεται επίσης υποψήφιους διδάκτορες μετά από σχετική διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 ξεκίνησε η λειτουργία του δεύτερου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» το οποίο δέχεται τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Αιγαίου Πανεπιστημίου.