Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ’ έτος 200 περίπου φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι:

  • Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
  • Να μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
  • Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) χρόνια και χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τέσσερα (4) διαφέρουν, ανάλογα με την κατεύθυνση (Ιστορίας ή Εθνολογίας) που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του εβδόμου και ογδόου εξαμήνου.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία.

Α’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Λαογραφία Ι (Εισαγωγή) Πολιτισμική Ανθρωπολογία Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι Ξένη Γλώσσα

Β’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Βυζαντινή Ιστορία Ι Εισαγωγή στην Προϊστορία: Θεωρία και Πράξη Λατινική Φιλολογία Δημογραφία Ι Βυζαντινή Φιλολογία Ι Ξένη Γλώσσα

Γ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι (Εισαγωγή) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Εισαγωγή) Ελληνική Πρωτοϊστορία:Μυκηναϊκός Πολιτισμός Κοινωνιολογία Ι (Εισαγωγή) Προϊστορική Αρχαιολογία Ι (Εισαγωγή) Ελληνική Παλαιογραφία Ξένη Γλώσσα

Δ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ι Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ: Τα πεδία της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας Νεοελληνική Φιλολογία Ι (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Εισαγωγή) Ξένη Γλώσσα

Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας
Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ · Ιστορική γεωγραφία και δημογραφία του Ρωμαϊκού κράτους · Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ ·Ευρωπαϊκή Ιστορία (18ος αι.) · Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση Εθνολογίας · Παλαιοανθρωπολογία Ι – Οστεολογία · Εθνογραφία 1: Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική · Δημογραφία ΙΙ · (Εθιμική) Λαογραφία ΙΙ · Εξέλιξη του Ανθρώπου · Ξένη Γλώσσα

ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας · Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ · Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους · Ιστορία των Βαλκανικών Λαών ΙΙ (Βουλγαρία – Ρουμανία) · Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους του υπόδουλου Ελληνισμού · Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση Εθνολογίας · Κοινωνιολογία ΙΙ · Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙΙ (Ζητήματα οικονομικής και πολιτικής ανθρωπολογίας) · Πολιτισμική Ανθρωπολογία ·Ξένη Γλώσσα

Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας · Ιστορία των Βαλκανικών λαών ΙΙΙ · Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αιώνας) · Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση Εθνολογίας · Ανθρωπογεωγραφία · Εθνογραφία ΙΙ · Ξένη Γλώσσα

Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας · Ευρωπαϊκή Ιστορία (20ος αιώνας) · Βυζαντινή Ιστορία ΙΙΙ · Ξένη Γλώσσα
Κατεύθυνση Εθνολογίας · Ιστορία του Μινωικού Πολιτισμού · Λαογραφία ΙV (Λαϊκή Τέχνη) · Ξένη Γλώσσα


ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β Κύκλου Σπουδών (Ε και Ζ Εξαμήνων)

Κατεύθυνση Ιστορίας και Εθνολογίας · Βοηθητικές Επιστήμες της Ρωμαϊκής Ιστορίας · Βιοϊστορία Βαλκανικών Λαών · Βιοηθική και Κοινωνιοβιολογία · Γλωσσική Ανθρωπολογία · Ιστορία του πολιτισμού των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου στην εποχή του χαλκού · Λαογραφία ΙΙΙ (Κοινωνική Λαογραφία) · Πνευματικός βίος και πολιτισμός των Βαλκανικών λαών κατά την Τουρκοκρατία · Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ · Αρχές εξέλιξης των ειδών · Ειδικά Θέματα Ανθρωπολογίας · Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδος (20ος αιώνας) · Το Βυζάντιο και οι Σλάβοι · Γλωσσολογία · Φιλοσοφία · Λατινική Φιλολογία ΙΙ · Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ ·Παιδαγωγικά Ι · Εθνομουσικολογία · Περιβάλλον αισθητικής και αρχιτεκτονικής στον παρευξείνιο χώρο ·Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες · Ψυχοπαθολογία

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β Κύκλου Σπουδών (ΣΤ και Η Εξαμήνων)
Κατεύθυνση Ιστορίας και Εθνολογίας · Διεθνείς Οργανισμοί · Ανθρωπολογία Ασιατικών Πληθυσμών · Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ · Λαογραφία V (Έντεχνος λαϊκός λόγος) · Διδακτική της Ιστορίας · Παιδαγωγική ΙΙ · Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική ·Ιστορία ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (1900-1940) · Αρχαία Ελληνική Ιστορία IV (Ιστορία από τις πηγές) · Ανθρωπολογία Αμερικανικών Πληθυσμών · Βιολογία, Ηθολογία και εξέλιξη Πρωτευόντων · Παλαιοανθρωπολογία ΙΙ · Ανθρωπολογία Αφρικανικών Πληθυσμών · Ανθρωπολογία των Πληθυσμών του Ειρηνικού ·Ιστορία της Νεοελληνικής Παιδείας · Τύπος και Πολιτική στο Ελληνικό Κράτος · Βυζαντινές Βιβλιοθήκες στην Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ.