Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και την έρευνα των αρχειακών πηγών, τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κατεύθυνση Ιστορικές σπουδές

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α) Ιστορία – Λαογραφία Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ρωμαϊκή Ιστορία Βυζαντινή Ιστορία Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Βαλκανική Ιστορία Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία Λαογραφία Επιγραφική β) Αρχαιολογία Προϊστορική Αρχαιολογία Κλασική Αρχαιολογία Βυζαντινή Αρχαιολογία Ιστορία της Τέχνης Και από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα κατά την προτίμηση του φοιτητή γ) Μαθήματα άλλων Τμημάτων Αρχαία Ελληνικά Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία Νέα Ελληνική Φιλολογία Φιλοσοφία Λατινικά Παιδαγωγικά

2. ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ομάδα: Mαθήματα των Τομέων Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Νεώτερης Ιστορίας και Λαογραφίας (Ιστορία, Επιγραφική, Λαογραφία) Β΄ ομάδα: Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά), Νεοελληνική και Μεσαιωνική Φιλολογία, Γλωσσολογία Γ΄ ομάδα: 1. Αρχαιολογία (Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά από Φ.Π.Ψ.) 2. Μαθήματα άλλων Σχολών ** Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α) Αρχαιολογία Προϊστορική Αρχαιολογία Κλασική Αρχαιολογία (ή Ρωμαϊκή) Βυζαντινή Αρχαιολογία (ή Μεταβυζαντινή) Ιστορία της Τέχνης β) Ιστορία – Λαογραφία Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ρωμαϊκή Ιστορία Βυζαντινή Ιστορία Νεώτερη Ελληνική Ιστορία Ευρωπαϊκή Ιστορία Βαλκανική Ιστορία Λαογραφία Επιγραφική γ) Μαθήματα άλλων Τμημάτων Αρχαία Ελληνικά Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία ή Νέα Ελληνική Φιλολογία Φιλοσοφία Λατινικά Παιδαγωγικά

2. ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ομάδα: μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Β΄ ομάδα: μαθήματα Κλασικής Φιλολογίας (Αρχαία ή Λατινικά) Γ΄ ομάδα: μαθήματα Ιστορίας, Επιγραφικής, Λαογραφίας, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας. και Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. Μαθήματα άλλων Σχολών* Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Κ Ο Ρ Μ Ο Υ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία 2. Εισαγωγή στις Βυζαντινές Σπουδές 3. Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία 4. Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 5. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία 6. Εισαγωγή στην Λαογραφία 7. Αρχαία Ελληνικά 8. Ξένη Γλώσσα Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στην Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2. Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία 3. Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές 4. Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεώτερης Τέχνης 5. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 6. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 7. Λατινικά 8. Ξένη γλώσσα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2. Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία 3. Βαλκανική Ιστορία 4. Ρωμαϊκή Ιστορία 5. Λαογραφία 6. Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία) 7. Νεοελληνική Λογοτεχνία 8. Ξένη Γλώσσα

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Αρχαία Ελληνική Ιστορία 2. Βυζαντινή Ιστορία 3. Αρχαία Ελληνικά (Όμηρος, Τραγωδία) 4. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία 5. Επιγραφική 6. Ξένη Γλώσσα

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Βυζαντινή Ιστορία 2. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ή Ιστορία της Φιλοσοφίας 3. Προϊστορική ή Βυζαντινή Αρχαιολογία 4. Επιλογή από ομάδα Α΄ 5. Επιλογή από ομάδα Α΄ 6. Επιλογή από ομάδα Β΄

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Αρχαία Ελληνική Ιστορία 2. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 3. Κλασική Αρχαιολογία 4. Επιλογή από ομάδα Α΄ 5. Επιλογή από ομάδα Β΄ 6. Επιλογή από ομάδα Γ΄

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2. Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία 3. Επιλογή από ομάδα Α΄ 4. Επιλογή από ομάδα Β΄ 5. Επιλογή από ομάδα Γ΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Παιδαγωγικά 2. Λαογραφία 3. Επιλογή από ομάδα Α΄ 4. Επιλογή από ομάδα Γ΄ 5. Επιλογή από ομάδα Γ΄


Μ Α
Θ Η Μ Α Τ Α   Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ  Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Κλασική Αρχαιολογία 3. Βυζαντινή Αρχαιολογία 4. Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία) 5. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ή Μεσαιωνική Λογοτεχνία 6. Ιστορία της Τέχνης 7. Ξένη γλώσσα

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Κλασική Αρχαιολογία 3. Βυζαντινή Αρχαιολογία 4. Αρχαία Ελληνικά ( Όμηρος, Τραγωδία ) 5. Ιστορία Νεώτερης Τέχνης 6. Επιγραφική 7. Ξένη Γλώσσα

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Κλασική Αρχαιολογία 3. Βυζαντινή Αρχαιολογία 4. Ιστορία της Τέχνης 5. Εισαγωγή στην Φιλοσοφία ή Ιστορία της Φιλοσοφίας 6. Επιλογή από ομάδα Β΄

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Κλασική Αρχαιολογία 3. Βυζαντινή Αρχαιολογία 4. Παιδαγωγικά 5. Επιλογή από ομάδα Α΄ 6. Επιλογή από ομάδα Β΄ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Κλασική Αρχαιολογία 2. Επιλογή από ομάδα Α΄ 3. Επιλογή από ομάδα Γ΄ 4. Επιλογή από ομάδα Γ΄ 5. Επιλογή από ομάδα Γ΄

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Βυζαντινή Αρχαιολογία 2. Επιλογή από ομάδα Α΄ 3. Επιλογή από ομάδα Α΄ 4. Επιλογή από ομάδα Γ΄ 5. Επιλογή από ομάδα Γ΄

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εντάσσονται δύο Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μaster) και στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

1) Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών

2) Διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία – Λαϊκός Πολιτισμός»

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να εργασθούν:

  • Ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Σε ερευνητικά ιδρύματα κέντρα μελετών, υπηρεσίες αρχείων, βιβλιοθήκες, μουσεία, Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
  • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
  • Σε πνευματικά κέντρα και φορείς προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Σε αρχαιολογικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Σε διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
.