Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

H Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ανέλυσε τους στόχους της λειτουργίας του Τμήματος που περιλαμβάνουν εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα:

  • Θαλασσίου περιβάλλοντος, με έμφαση στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες.
  • Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης και Υδατοκαλλιεργειών.
  • Θαλασσίων εφαρμογών όπως :

(i) η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν το θαλάσσιο χώρο,

(ii) η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών, όπως η Τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και η Ρομποτική, με πεδίο εφαρμογής τον θαλάσσιο χώρο και

(iii) η εκπόνηση μελετών υποδομής όσον αφορά υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Γενική Χημεία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Βιολογία(3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες Εργαστήρια & 1 ώρα φροντιστήρια) Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Απειροστικός Λογισμός (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Περιβαλλοντική Επιστήμη (3ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες εργαστήρια) Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραμματισμός (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αναλυτική Χημεία (2 ώρες Θεωρητική & 4 ώρες Εργαστήρια) Θαλάσσια Βιολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις & 1 ώρα φροντιστήρια) Φυσική (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες Φροντιστήρια Γραμμική Άλγεβρα & Διαφορικές Εξισώσεις (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Στατιστική (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Αριθμητική Ανάλυση (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 1 ώρα Φροντιστηριακές Ασκήσεις)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Θαλάσσια Οικολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστηριακές Ασκήσεις & 1 ώρα Φροντιστήρια) Χημική Ωκεανογραφία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 4 ώρες Εργαστήρια) Απειροστικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Φυσική του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες εργαστήρια)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ- ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Μεθοδολογίες Λήψης και Επεξεργασίας Δειγμάτων (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήριο)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ιχθυολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Ιζηματολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Φυσική Ωκεανογραφία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία , 2 ώρες εργαστήριο & 2 ώρες Φροντιστήρια) Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχημεία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Θαλάσσια Χημεία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 1 ώρα Εργαστήριο) Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Παράκτια Γεωλογία (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια)

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Θαλάσσια Γεωλογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Υδατοκαλλιέργειες (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες Εργαστήρια)Θαλάσσια Μικροβιολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες Εργαστήρια)

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Μοντέλα Προσομοίωσης (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 1 ώρα Εργαστήριο) Υδατική Τοξικολογία (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Υφάλμυρα Οικοσυστήματα (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες φροντιστήρια/εργαστηριακές ασκήσεις) Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Φυσική της ατμόσφαιρας (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία)

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αλιευτική Βιολογία (4 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Δυναμική Θαλασσίων Οικοσυστημάτων (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία)Θαλάσσια Οπτική & Τηλεπισκόπηση (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Θαλάσσια Βιοτεχνολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Παθογόνοι Μικροοργανισμοί (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 3 ώρες Εργαστήρια)

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Θαλάσσια Οργανική Χημεία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Θερινή Πρακτική Άσκηση Θαλάσσια Κυματική (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Έναρξη, Οργάνωση και Λειτουργία Νέας Επιχείρησης (3 ώρες θεωρητική διδασκαλία)

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Θαλάσσια Ρύπανση (4 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Αλιευτική Διαχείριση (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Παράκτια Μηχανική (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια) Πτυχιακή Εργασία 6

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Οικονομικά Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Βιογεωχημικές Διεργασίες (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Θαλάσσιο περιβάλλον (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες Εργαστήρια)

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Πτυχιακή Εργασία Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Βενθικά Oικοσυστήματα (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες φροντιστήρια/Εργαστηριακές Ασκήσεις Θεωρία & Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία)

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δυναμική Ιζημάτων (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Πρωτογενής Παραγωγή (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Μικροβιακή Οικολογία (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία) Δορυφορική Ωκεανογραφία (2 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία & 2 ώρες εργαστήρια) Παράκτιες και Υποθαλάσσιες Εφαρμογές (3 ώρες Θεωρητική Διδασκαλία)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργάνωσε Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ και λειτουργεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Περιβάλλον-Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Κοινό Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.