Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στην Κομοτηνή. Δέχεται κατ’ έτος 180 φοιτητές. Σκοπός του τμήματος είναι:

  • Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
  • Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.

Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη

Προπτυχιακές Σπουδές

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει προς το παρόν δύο ειδικεύσεις:

  • την ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία
  • την ειδίκευση στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Για τον καταρτισμό του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών η Γ. Σ. του Τμήματος οδηγήθηκε στις συγκεκριμένες επιλογές μαθημάτων με βάση το σκεπτικό ότι ο φοιτητής της φιλολογίας οφείλει να κινείται με άνεση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας πολυεπίπεδης εποχής με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται μια σφαιρική ακαδημαϊκή οντότητα. Βάση αποτελούν οπωσδήποτε τα φιλολογικά μαθήματα, η εκμάθηση και εμπέδωση διαφόρων σταδίων της ελληνικής και λατινικής γλώσσας, και η εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται άμεσα των ζητουμένων της φιλολογικής επιστήμης. Στην κλασική ειδίκευση ο φοιτητής ασχολείται με θέματα αρχαιογνωσίας, όπως αυτή νοείται ως συνολική γνώση του αρχαίου βίου στις ποικίλες εκφάνσεις του, αδιαίρετα και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η φιλολογική κατάρτιση συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από μαθήματα ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης. Στη βυζαντινή και νεοελληνική ειδίκευση ο φοιτητής εισάγεται τόσο στο βυζαντινό κόσμο όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της νεοελληνικής πολιτισμικής ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ.