Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 203/99, ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Κοινωνιολογία
2. Μετεωρολογία – Κλιματολογία
3. Γενική Βοτανική – Μορφολογία
4. Μαθηματικά
5. Τεχνικό Σχέδιο
6. Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα Επιλογής
1. Γενική Χημεία
2. Επιστήμη του Μηχανικού
3. Φιλοσοφία της Επιστήμης
4. Γεωλογία – Πετρογραφία

2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Τεχνική Μηχανική
2. Γενική Βοτανική – Φυσιολογία
3. Γενική Εδαφολογία
4. Πολιτική Οικονομία
5. Οικολογία
6. Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα Επιλογής
1. Φυσική Περιβάλλοντος
2. Ζωολογία
3. Στοιχεία Οικοδομικής και Δομικά Υλικά
4. Εισαγωγή στην Πληροφορική

3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Τοπογραφία
2. Δασική Βοτανική Ι
3. Δασική Βιομετρία Ι
4. Δασική Εδαφολογία
5. Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
6. Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα Επιλογής
1. Φυσική Γεωγραφία
2. Λιβαδικά Φυτά
3. Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Δασική Βοτανική ΙΙ
2. Δασική Βιομετρία ΙΙ
3. Δασική Αεροφωτογραφία
4. Δασική Οδοποιία
5. Τεχνολογία Δομικών Υλικών
6. Ξένη Γλώσσα
Μαθήματα Επιλογής
1. Εδαφομηχανική
2. Ιχθυοκαλλιέργεια
3. Γονιμότητα Δασικών Εδαφών
4. Δασική Φυτοκοινωνιολογία
5. Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Λιβαδική Οικολογία
2. Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία
3. Δασική Παθολογία
4. Δασική Γενετική
5. Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου
6. Δασική Πληροφορική Ι
7. Δασική Δειγματοληψία
Μαθήματα Επιλογής
1. Ενέργεια και Περιβάλλον
2. Δασική Αύξηση και Παραγωγή
3. Λιβαδική Οικοφυσιολογία
4. Προγραμματισμός Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Υπαίθρου
5. Δημόσιες Σχέσεις
6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
7. Γεωβοτανική

6 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Εφαρμοσμένη Δασοκομία
2. Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων
3. Δασική Εντομολογία
4. Δασική Πληροφορική ΙΙ
5. Δασικό Κτηματολόγιο
6. Θηραματοπονία
7. Διάνοιξη Δάσους – Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων
8. Υδρολογία και Υδραυλική
Μαθήματα Επιλογής
1. Οικολογία Θηραματικών Ειδών
2. Δασικές Κατασκευές
3. Δασική Μηχανολογία
4. Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών
5. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Χρήση Δασικών Εδαφών
6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
7. Περιβαλλοντική Επικοινωνία
8. Εφαρμογές Μηχανημάτων στα Δασοτεχνικά έργα
9. Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι

7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Διαχείριση και Προστασία Υγροβιότοπων
2. Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι
3. Δασική Διαχειριστική Ι
4. Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου
5. Δασική Οικονομική
6. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
7. Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών
Μαθήματα Επιλογής
1. Εκτροφή Θηραμάτων
2. Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών
3. Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων
4. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
5. Σχεδιασμός και Οργάνωση Συγκομιδής Ξύλου
6. Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία
7. Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας
8. Μοριακή Ανάλυση Φυτών

8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου
2. Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ
3. Δασικές Πυρκαγιές
4. Δασική Διαχειριστική ΙΙ
5. Τεχνολογία Ξύλου
6. Δασική Εκτιμητική και Λογιστική
7. Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων
Μαθήματα Επιλογής
1. Περιβαλλοντική Πολιτική
2. Δασοκομία Πόλεων
3. Περιφερειακή Ανάπτυξη
4. Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών
5. Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων
6. Συντήρηση και Βελτίωση Ξύλου
7. Φυτοφάρμακα
8. Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
9. Υδροπληροφορική

9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Δασική Πολιτική Ι
2. Φυτώρια – Αναδασώσεις
3. Τηλεπισκόπιση Φυσικών Πόρων
4. Δασικές Εφαρμογές
5. Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων
Μαθήματα Επιλογής
1. Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
2. Αναγνώριση Ξύλου
3. Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών
4. Τεχνολογία Γεωφραγμάτων
5. Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος
6. Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων
7. Δασικές Βιομηχανίες
8. Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10 ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Δασική Πολιτική ΙΙ
2. Δασικό Δίκαιο
3. Δασική Ενέργεια
4. Διπλωματική Εργασία
Μαθήματα Επιλογής
1. Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση
2. Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις
3. Συγκριτική Δασική Νομοθεσία
4. Πολιτική Δασικής Αναψυχής
5. Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική
6. Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων
7. Ποιότητα Ξύλου
8. Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης προτείνεται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με αντικείμενο την ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Δασολογία και την Διαχείριση Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, με έμφαση στις εφαρμογές τους. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Διαχείρισης και Προστασίας του Δασικού Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, με τη χρήση σύγχρονων μέσων για την επίλυση προβλημάτων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.