Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1999 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Σκοπός του Τμήματος είναι:

Η καλλιέργεια και πρoαγωγή της Αρχιτεκτovικής και της Πoλεoδoμίας τόσo ως Επιστημώv, όσo και ως βασικώv παραμέτρωv της Τέχvης και τoυ Πoλιτισμoύ, καθώς και η κατάρτιση επιστημόvωv μηχαvικώv ικαvώv vα μελετoύv και vα ερευvoύv με συστηματικές και oρθoλoγικές μεθόδoυς κάθε θέμα, σύvηθες ή εξειδικευμέvo – σχετικό με τηv Αρχιτεκτovική Σύvθεση τηv Τεχvoλoγία και τov Πoλεoδoμικό και Χωρoταξικό Σχεδιασμό – τo oπoίo αvαφέρεται στη σύλληψη, τo σχεδιασμό, τηv κατασκευή και τη διαχείριση τoυ κτισμέvoυ περιβάλλovτoς από επιστημovική και τεχvoλoγική άπoψη, αλλά και από άπoψη καλλιέργειας, πρoστασίας και διατήρησης τωv πoλιτιστικώv και καλλιτεχvικώv αρχώv και παραδόσεωv.

Σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελείται από τέσσερις Τομείς. Αυτοί είναι:

  • Τομέας Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Τομέας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών και
  • Τομέας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής I, Γενική Iστορία της Τέχνης I, Iστορία της Αρχιτεκτονικής I, Ζωγραφική I, Πλαστική I, Εφαρμοσμένη Γεωμετρία – Προοπτική και Σκιαγραφία I, Εισαγωγή στους Υπολογιστές και τις Γραφικές Αναπαραστάσεις, Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών I, Δομική Στατική I, Ανώτερα Μαθηματικά I, Τοπογραφία – Τοπογραφικές Αποτυπώσεις του Χώρου

2ο Εξάμηνο
Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής II, Κτιριοδομικά και Κτιριολογικά δεδομένα, Γενική Iστορία της Τέχνης II, Iστορία της Αρχιτεκτονικής II, Ζωγραφική II, Πλαστική II, Εφαρμοσμένη Γεωμετρία – Προοπτική και Σκιαγραφία II, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών II, Δομική Στατική ΙΙ, Ανώτερα Μαθηματικά IΙ, Τοπογραφία – Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και το GIS, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής, Γενικές Αρχές Εργονομίας και Ψυχολογίας

3ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία I, Iστορία της Αρχιτεκτονικής III, Οικοδομική I, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων I, Γενική Ιστορία της Τέχνης III, Ζωγραφική III, Πλαστική III, Δομική Στατική III, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών III, Σχεδιασμός με Υπολογιστή I

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (1)
Πιθανότητες-Στατιστική, Εφαρμοσμένη Οικονομική, Δομική Φυσική

4ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία II, Iστορία της Αρχιτεκτονικής IV, Οικοδομική II, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων II, Ζωγραφική IV, Πλαστική IV, Δομική Στατική IV, Σχεδιασμός με Υπολογιστή II, Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ι

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (2)
Η Φύση του Επαγγέλματος – Το Δίκαιο και η Τεχνική Νομοθεσία, Γενική Iστορία της Τέχνης IV, Γενικές Αρχές Κοινωνιολογίας

5ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία I, Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος Ι, Οικοδομική III, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων III, Πολεοδομία I, Αρχιτεκτονική Ακουστική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός I

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (8 ΔΜ)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία III, Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων II, Τεχνολογία Δομησίμων Υλικών IV, Γενική Iστορία της Τέχνης V, Ζωγραφική V, Αρχιτεκτονική Τοπίου I

6ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία II, Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος II, Οικοδομική IV, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων IV, Πολεοδομία II, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός II, Ενεργειακός Σχεδιασμός

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (8ΔΜ)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία IV, Ζωγραφική VI, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Οπτικοακουστικές Τέχνες, Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Αρχιτεκτονική Τοπίου II

7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία ΙII, Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος IIΙ, Οικοδομική V, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών I, Πολεοδομία IIΙ, Χωροταξία I, Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές – Δίκτυα στο Χώρο I

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (4 ΔΜ)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία V, Συντήρηση και Αποκατάσταση Iστορικών Κτιρίων και Συνόλων I

8ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία IV, Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος IV, Οικοδομική VI, Mορφολογία – Ρυθμολογία: Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών II, Πολεοδομία IV, Μεταλλικές και Ξύλινες Κατασκευές – Δίκτυα στο Χώρο ΙΙ

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (8 ΔΜ)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VΙ, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων ΙΙ, Πολεοδομία V, Δημόσιοι Χώροι της Πόλης

9ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VII, Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία V, Οικοδομική VΙI

Μαθήματα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (12 ΔΜ)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VIII, Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία VI, Οικοδομική VIII, Πολεοδομία VI, Χωροταξία II, Ερευνητική εργασία (υποχρεωτική): Διάλεξη ατομική ή ομαδική

10ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ.