Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών.

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Το τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

  • Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής
  • Σχεδίαση με Η/Υ
  • Οργανωσιακή σχεδίαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνθεση των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται από το Τμήμα δεν υπάρχει σήμερα σε άλλο Ελληνικό ΑΕΙ, σε αντίθεση με τον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό σχολών Σχεδίασης διεθνώς.

Προπτυχιακές

Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

  • Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής
  • Σχεδίαση με Η/Υ
  • Οργανωσιακή σχεδίαση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές της πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνουν:

  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων , που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
  • Το ΠΜΣ Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα – Κλασική Ομοιοπαθητική , που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Προοπτικές Απασχόλησης

Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, έχουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, δημιουργήσει και συνεχώς δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη γέννηση νέων μορφών Συστημάτων και Προϊόντων. Οι απόφοιτοι Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών που απαιτούν ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν γενικότερα την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, τη σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη σχεδίαση προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, που προωθούνται μέσω του διαδικτύου, στα ευρύτερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.Οι απόφοιτοι του Τμήματος, όπως έχει ήδη αποδειχθεί και από την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρείες, βιομηχανίες πολιτιστικών προϊόντων, σε εταιρίες που ασχολούνται με τη σχεδίαση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων νέων τεχνολογιών, ιδίως ψηφιακών και επικοινωνιακού υλικού, ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.