Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

Προπτυχιακές Σπουδές

1o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική Ι, Ρουμανική Ι, Ρωσική Ι, Τουρκική Ι), Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη λαογραφία, Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης, Εισαγωγή στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εισαγωγή στο δίκαιο και την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, Μυθολογίες των λαών του Παρευξείνιου χώρου, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IΙ, Ρουμανική IΙ, Ρωσική IΙ, Τουρκική IΙ), Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου, Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα, Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, Στοιχεία Δηομσίου Διεθνούς Δικαίου
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Σύγχρονοι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί στον παρευξείνιο χώρο, Μάθηση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, Οι μυθολογίες του Διονύσου και του Ορφέα στη Θράκη, Ελληνοβαλκανική συγκριτική λαογραφία, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IIΙ, Ρουμανική IIΙ, Ρωσική ΙII, Τουρκική IIΙ), Σημασιολογία, Οθωμανική Ιστορία Ι, Εισαγωγή στον κόσμο του Ισλάμ
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Η αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου, Εισαγωγή στην πληροφορική ΙΙ.
Διπλωματική Ιστορία, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: (Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα), Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική ΙV, Ρουμανική ΙV, Ρωσική ΙV, Τουρκική ΙV), Ιστορική και Συγκριτική Γλωσσολογία, Οι παρευξείνιες χώρες στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση, Οθωμανική ιστορία ΙΙ, Διδακτική λογοτεχνίας
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Ειδικευμένα θέματα πληροφορικής, Έρευνα και διδασκαλία του λεξικολογίου, Λαογραφία ποντιακού ελληνισμού ΙΙ, Σύνταξη τυποποιημένων κειμένων σε παρευξείνιες γλώσσες,Επιστημονική τεχνογραφία και έρευνα,Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο- 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βουλγαρική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική), Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσας, Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας Ι, Ιστορία της Βουλγαρίας Ι, Στοιχεία γενικής θεωρίας της διερμηνείας
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Παιδαγωγική με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία, Παρευξείνιες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση,
Εκμάθηση γλωσσών (η γλωσσολογική προσέγγιση), Παιδική λογοτεχνία και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βουλγαρική γλώσσα VΙ (μορφολογία), Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙ, Ιστορία της Βουλγαρίας ΙΙ, Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού Ι, Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις,Διαλεκτολογία-γλωσσική ποικιλία, Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες γλώσσες, Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Τουρκία, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία), Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙΙ, Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη), Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι, Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Σύγχρονη ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο, Μεθοδολογία τοπικής ιστορίας, Η σύγχρονη ελληνική διασπορά στο Β. και Β.Δ. παρευξείνιο χώρο, Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία), Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής, Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Θρακική αστυγραφία, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των χωρών του Εύξεινου Πόντου, Στοιχεία νομικής και οικονομικής ορολογίας παρευξείνιων γλωσσών, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρουμανική γλώσσα V, Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας, Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι, Ιστορία της Ρουμανίας Ι, Στοιχεία γενικής θεωρίας της διερμηνείας
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Παιδαγωγική με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία, Παρευξείνιες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκμάθηση γλωσσών (η γλωσσολογική προσέγγιση), Παιδική λογοτεχνία και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρουμανική γλώσσα VΙ, Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας ΙΙ, Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας ΙΙ, Ιστορία της Ρουμανίας ΙΙ, Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙ, Διαλεκτολογία-γλωσσική ποικιλία, Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες γλώσσες, Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Τουρκία, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρουμανική γλώσσα V ΙΙ, Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας ΙΙΙ, Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας, Μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι, Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Σύγχρονη ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο, Μεθοδολογία τοπικής ιστορίας, Η σύγχρονη ελληνική διασπορά στο Β. και Β.Δ. παρευξείνιο χώρο, Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρουμανική γλώσσα V ΙΙΙ, Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής, Η Ρουμανία σήμερα, Μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ, Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Θρακική αστυγραφία, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των χωρών του Εύξεινου Πόντου, Στοιχεία νομικής και οικονομικής ορολογίας παρευξείνιων γλωσσών, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρωσική γλώσσα V, Ιστορία της αρχαίας Ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ιστορία της Ρωσίας Ι, Ιστορία του ρωσικού πολιτισμού Ι (19 ος αι.), Στοιχεία γενικής θεωρίας της διερμηνείας
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Παιδαγωγική με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία, Παρευξείνιες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκμάθηση γλωσσών (η γλωσσολογική προσέγγιση), Παιδική λογοτεχνία και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρωσική γλώσσα VΙ, Ιστορία του πολιτισμού της μεσαιωνικής Ρωσίας (10 ος – 15 ος αιώνας), Ιστορία του ρωσικού πολιτισμού ΙΙ (αρχές 20 ου αι.), Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ, Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙ, Διαλεκτολογία-γλωσσική ποικιλία, Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες γλώσσες, Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Τουρκία, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρωσική γλώσσα VΙΙ, Ιστορία του ρωσικού πολιτισμού ΙΙΙ (μετά το 2 ο παγκόσμιο πόλεμο), Πολιτισμός της Ρωσίας ΙΙ (16 ος – 18 ος αι.), Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Σύγχρονη ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο, Μεθοδολογία τοπικής ιστορίας, Η σύγχρονη ελληνική διασπορά στο Β. και Β.Δ. παρευξείνιο χώρο, Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

8οΕξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ, Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής, Η Ρωσία σήμερα, Ο ρωσικός πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή, Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Θρακική αστυγραφία, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των χωρών του Εύξεινου Πόντου, Στοιχεία νομικής και οικονομικής ορολογίας παρευξείνιων γλωσσών, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τουρκική γλώσσα V, Οσμανική και τουρκική ιστορία Ι, Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι , Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας Ι, Στοιχεία γενικής θεωρίας της διερμηνείας
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Παιδαγωγική με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία, Παρευξείνιες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκμάθηση γλωσσών (η γλωσσολογική προσέγγιση), Παιδική λογοτεχνία και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική).

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τουρκική γλώσσα VΙ, Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ, Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ, Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙ, Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙ, Διαλεκτολογία-γλωσσική ποικιλία, Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες γλώσσες, Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Τουρκία, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τουρκική γλώσσα VΙΙ, Στοιχεία οθωμανικής γλώσσας Ι, Μετάφραση και μεθοδολογία Ι, Η τουρκική γλώσσα στη μετάβαση, Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Σύγχρονη ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο, Μεθοδολογία τοπικής ιστορίας, Η σύγχρονη ελληνική διασπορά στο Β. και Β.Δ. παρευξείνιο χώρο, Διδακτική μεθοδολογία-πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

8οΕξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ, Στοιχεία οθωμανικής γλώσσας ΙΙ, Μετάφραση και μεθοδολογία ΙΙ, Εισαγωγή στον τουρκικό λαϊκό πολιτισμό, Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Θρακική αστυγραφία, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των χωρών του Εύξεινου Πόντου, Στοιχεία νομικής και οικονομικής ορολογίας παρευξείνιων γλωσσών,Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: Ρωσική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα, Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική)

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

1. Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
2. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
3. Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, εμπειρογνώμονες.
4. Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
5. Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
6. Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νεοπροσφύγων.