Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών | Παν. Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Η Διαχείριση του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού της ακαδημαϊκής κοινότητας είτε ως ξεχωριστό αυτοτελές αντικείμενο, είτε στα πλαίσια συναφών επιστημών, όπως της Γεωγραφίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχαιολογίας, της Οικολογίας, της Τουριστικής Διαχείρισης, και άλλων. Η βιβλιογραφία που αφορά το αντικείμενο της διαχείρισης του πολιτισμικού περιβάλλοντος αυξάνεται εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια γεγονός που καταδεικνύει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την κρισιμότητα του προβλήματος σχετικά με την ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, η ανάγκη προσδιορισμού της ταυτότητας των κοινωνιών του σύγχρονου κόσμου αλλά και της προσέλκυσης τουριστών συμβάλλει αποφασιστικά ώστε η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά να προστατεύεται, να συντηρείται, να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης και να ερμηνεύεται σε επίπεδο οικογενειών, δήμων, κρατών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Βέβαια, το αντικείμενο της μελέτης θεμάτων διαχείρισης του πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω των νέων τεχνολογιών είναι σχετικά νέο και εξελισσόμενο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η διαχείριση της «Κληρονομιάς» γενικά, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής, αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Εξάλλου, η περιβαλλοντική και πολιτισμική κληρονομιά είναι γενικώς αποδεκτό ότι αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο στον επιχειρηματικό τομέα καθώς οι απαιτήσεις για ποιότητα ζωής καθίστανται ολοένα και πιο μεγάλες. Ωστόσο, η λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έρχεται να αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης τόσο επιστημονικά όσο και από πλευράς εφαρμογής στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το N. 3255/04 ίδρυσής του, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό:

α) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της,

β) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

α) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,

β) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και

γ) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Επαγγελματικές προοπτικές – Νέες ειδικότητες

Με βάση τη δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
 • Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό και τη διαφήμιση, καθώς και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισμικής διαχείρισης.
 • Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
 • Οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
 • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
 • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
 • Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
 • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο-Internet) και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 • Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
 • Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.