Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα ασχολείται με την διδασκαλία όλων των θεμάτων των σχετικών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής του Περιβάλλοντος.

Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Προπτυχιακές Σπουδές

H διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα για την απόκτηση του πτυχίου είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ΄ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα.

Εξάμηνο 1ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I, Φυσική, Χημεία, Η/Υ και Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Σχεδιάσεις Ι, Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ, Πιθανοθεωρία και Στατιστική, Δυναμική και Ταλαντώσεις, Προγραμματισμός Η/Υ, Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς, Σχεδιάσεις ΙΙ, Ξένη Γλώσσα ΙI

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙΙ, Αριθμητικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στην Αντοχή των Υλικών, Γεωδαιτικές Μετρήσεις, Τεχνική Οικονομική, Οικοδομική Ι, Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία Ι

Εξάμηνο 4ο
Αντοχή των Υλικών, Δομικά Υλικά, Ρευστομηχανική, Γεωδαισία, Οικοδομική ΙΙ, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Σχεδίου (CAD), Ξένη Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία ΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Ανάλυση Γραμμικών Φορέων, Υδραυλική, Εδαφομηχανική Ι, Πολεοδομία, Τεχνική της Κυκλοφορίας, Καθαρισμός Νερού

Εξάμηνο 6ο
Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα, Υδρολογία, Εδαφομηχανική ΙΙ, Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος, Επεξεργασία Λυμάτων, Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων

Εξάμηνο 7ο
Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Στοιχεία Υδραυλικών Έργων, Σχεδιασμός Επιπέδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σύνθεση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών, Σχεδιασμός Οδών, Θεμελιώσεις

Εξάμηνο 8ο

Κατεύθυνση A: τομέας Κατασκευών
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις, Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Κατασκευή Οδών, Προεντεταμένο Σκυρόδεμα, Φέρουσες Τοιχοποιίες, Ευστάθεια Κατασκευών, Ανώτερη Μηχανική Υλικών, Δυναμική των Κατασκευών, Πλαστική Μελέτη Κατασκευών

Κατεύθυνση B: τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις, Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Κατασκευή Οδών, Στοιχεία Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υπολογιστική Υδραυλική, Δυναμική του Εδάφους, Λιμενικά Έργα, Δυναμική των Κατασκευών

Κατεύθυνση Γ: τομέας τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις, Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Κατασκευή Οδών, Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκτίμηση και Προγραμματισμός Έργων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Σχεδιασμός Μεταφορών, Δυναμική των Κατασκευών

Εξάμηνο 9ο

Κατεύθυνση A: τομέας Κατασκευών
Ειδικά θέματα Προγραμματισμού Η/Υ, Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, Ενισχύσεις – Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος, Ειδικά Θέματα Στατικής των Κατασκευών Ι, Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές, Θεωρία και Εφαρμογές Ταλαντώσεων, Σύμμικτες Κατασκευές

Κατεύθυνση B: τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής, Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας, Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Εισαγωγή στη Βραχομηχανική, Υπόγεια Ύδατα, Διαχείριση και Εξυγίανση Υδατικών Πόρων, Παράκτια Υδραυλική

Κατεύθυνση Γ: τομέας τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός Αστικής Κυκλοφορίας, Κτιριολογία, Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας, Επίδραση Περιβαλλοντικών Παραγόντων σε Ιστορικές Κατασκευές, Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων, Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 10ο

Κατεύθυνση A: τομέας Κατασκευών
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα, Φέρουσες Τοιχοποιίες, Ευστάθεια Κατασκευών, Ανώτερη Μηχανική Υλικών, Ειδικά Θέματα Στατικής των Κατασκευών ΙΙ, Εκτίμηση και Προγραμματισμός Έργων, Εύκαμπτες Κατασκευές, Θεωρία Πλακών και Κελυφών

Κατεύθυνση B: τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Στοιχεία Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εκτίμηση και Προγραμματισμός Έργων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Υπολογιστική Υδραυλική, Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων, Θέματα Βελτιώσεων και Ενισχύσεων Εδαφών, Δυναμική του Εδάφους, Λιμενικά Έργα

Κατεύθυνση Γ: τομέας τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκτίμηση και Προγραμματισμός Έργων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σχεδιασμός Μεταφορών, Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές, Οργάνωση Εργοταξίου, Αποκατάσταση Μνημείων και Συνόλων, Λιμενικά Έργα, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μετά από τροποποίηση κατά το έτος 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί πλέον στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις

κατευθύνσεις:

(i) Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών

(ii) Γεωτεχνικής Μηχανικής

(iii) Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

(iv) Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.