Τμήμα Γεωλογίας | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην παροχή βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων στις γεωλογικές επιστήμες που θα επιτρέπει στους αποφοίτους να συμβάλλουν άμεσα σε καίρια θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως:

 • Ανεύρεση, αξιοποίηση και αειφορική διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Σχεδιασμό και ασφάλεια των τεχνικών έργων στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
 • Αντιμετώπιση των καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων
 • Αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υποεπιφανειακών
 • Αειφορική ανάπτυξη των «γεωτόπων» και την ανάδειξη και προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Φυσική Ι, Πλανήτης Γη: Εξωγενείς Διεργασίες, Χημεία Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ Ι, Μηχανική των Ωκεανών
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1): Γνωστική Ψυχολογία, Σχεσιοδυναμικη Παιδαγωγική, Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Φυσική ΙI, Μαθηματικά ΙI, Πλανήτης Γη: Ενδογενείς Διεργασίες, Χημεία ΙI, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙI, Υλικά της Γης Ι: Δομή Κρυστάλλων και Ιδιότητες Ορυκτών
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1): Ψυχολογία και Οδηγητική της Παιδικής και Νεανικής Ηλικίας, Ορολογία της Γεωλογίας στα Αγγλικά, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Επιχείρηση

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα :Στρωματογραφία – Ιστορική Γεωλογία, Υλικά της Γης ΙI: Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών, Εξέλιξη του Έμβιου Κόσμου – Παλαιοντολογία, Γεωχημεία, Γεωφυσική, Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωλογία

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Γεωμορφολογία, Ιζηματολογία, Τεκτονική Γεωλογία, Σεισμολογία, Πετρογραφία Μαγματικών Πετρωμάτων, Υδροχημεία

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Ενεργειακές Πήγες και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Η Τηλεπισκόπιση στη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Τεχνική Γεωλογία
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (2) : Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών, Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, Βιομηχανικά Ορυκτά, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Υδρολογία, Η Εφαρμογή Βιοδεικτων στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Κοιτασματολογια, Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Περιβάλλον
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (2): Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι Εφαρμογές της στη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπιση, G.I.S και οι Εφαρμογές του στο Περιβάλλον, Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά, Ορυκτοί Άνθρακες, Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκοπίσεις στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Πτυχιακή Ι
Κατ’ επιλογή μαθήματα: Ποτάμια και Λιμναία Συστήματα και η Διαχείρισή τους, Στρωματογραφία Ακολουθιών και Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης Βαθέων Θαλασσών, Μελέτη των Νεογενών – Τεταρτογενών Θαλάσσιων Ιζημάτων με τη χρήση των Τρηματοφόρων, Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία, Γεωδυναμική, Ενεργός Τεκτονική, Μαγματισμος Ελλάδος, Ειδικά Θέματα Κοιτασματολογιας, Πετρογένεση Οφιολιθικων Συμπλεγμάτων, Γεωθερμία, Μεταμορφισμός Στον Ελλαδικό Χώρο, Γεωχημικές Διεργασίες και Περιβαλλοντική Προστασία Εδαφικών Συστημάτων, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Στοιχεία Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κατολισθητικα Γεωλογικά Φαινόμενα στο Χερσαίο και Θαλάσσιο Περιβάλλον, Διάθεση Στέρεων και Υγρών Απόβλητων στο Γεωλογικό Περιβάλλον

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα : Πτυχιακή ΙI
Κατ’ επιλογή μαθήματα: Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Μηχανική των Παρακτίων Περιβαλλόντων και η Διαχείρισή τους, Γεωλογία Πετρελαίων, Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογια – Παλαιοπεριβαλλον, Γεωλογία Ελλάδος, Θεματική Χαρτογράφηση, Ειδικά Θέματα Πετρολογίας, Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία, Ηφαιστειολογία, Ορυκτός Πλούτος και Προστασία Περιβάλλοντος, Μεταμορφικές Διεργασίες, Μέθοδοι Ερευνάς Ορυκτών και Πετρωμάτων, Προστασία της Γεωλογικής, Γεωγραφικής και Ανθρώπινης Κληρονομιάς, Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκοπίσεις στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία. Ανάλυση Στοιχείων και Μοντέλα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χρήσεις Γεωυλικων στα Τεχνικά Έργα, Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει τη βελτίωση και εξειδίκευση των γνώσεων των επιστημόνων των θετικών, πολυτεχνικών, γεωπονικών και συναφών σχολών στη θεματολογία των «Γεωεπιστημών». Στόχος του είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων που να είναι σε θέση να συμβάλλουν επιτυχώς στο νέο πρόσταγμα της κοινωνίας για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη του Πλανήτη μας. Αφορά τις εξής κατευθύνσεις:

 • Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία
 • Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
 • Γεωλογία Χρήσεων Γης
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες & Περιβάλλον
 • Περιβαλλοντική & Θαλάσσια Γεωχημεία

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.